Behandling: Bedst billigst og hurtigst

Tekst: Birgitte Bjørkman

Paraplegifunktionen er nedslidt og har underkapacitet. Derfor skal der handles nu, fastslår RYK i sit høringssvartil Region Midtjylland. Og RYK mener, at der kun er én løsning: Etablering af et spinalcenter ved Det NyeUniversitetshospital. Det er bedst, billigst og kan realiseres hurtigst.

- Det er meget kritisabelt, at så storebeslutninger og investeringer baserespå et så mangelfuldt grundlag. Vi snak-ker jo om beslutninger, der får vidtræk-kende konsekvenser i de kommendeårtier for landets rygmarvsskadede ivest, fortæller RYKs sundhedspolitiskekonsulent, Anders. Andersen.Region Midtjyllands udredning, der blevsendt i høring i efteråret, har så mangefejl og mangler, at RYK har måttetudvise et eftersøgningsarbejde, der eren detektiv værdig, for at fremskaffe demanglende oplysninger.- Det er politikerne, der skal tage be-slutning om, hvordan den fremtidigebehandling og rehabilitering af ryg-marvsskadede i Vestdanmark skal orga-niseres, men det kræver, at forarbejdeter gjort grundigt.- Det er ikke kutyme, at en organisa-tion selv må ud og hente oplysninger ilokalplaner og tage kontakt til TekniskForvaltning, som det er tilfældet idenne sag, fortæller Anders og giverstor ros til sin kollega i RYK, Ellen Dahlfor det kæmpe arbejde, hun har gjort iforbindelse med at indhente de oplys-ninger, arbejdsgruppen burde havetilvejebragt i udredningen.

En diger sag

Den 30. november sendte RYK sithøringssvar til Region Midtjyllandvedrørende den fremtidige organiseringaf rygmarvsskadebehandling og –reha-bilitering i Vestdanmark. Og det bleven diger sag på 34 sider med en langrække uddybende bilag. (RYKs samledehøringssvar kan læses på ryk.dk).Essensen i RYKs høringssvar er et klartønske om et spinalcenter ved siden af Det Nye Universitetshospital i Skejby(DNU).- Det er der tre gode grunde til: Deter sundhedsfagligt bedst, billigst atbygge og hurtigst at realisere, forklarerAnders.Hidtil har argumenterne imod flytnin-gen til Skejby bl.a. været, at det togop mod 15 år, og at det var dyrere. Ihøringssvaret kommer RYK med nyebeviser for, at det er lige modsat. RYKsberegninger tager udgangspunkt i denyeste erfaringer med projektering af hospitalsbyggeri. Det betyder, forklarerAnders, at projektering og byggeri kanpåbegyndes umiddelbart efter en poli-tisk beslutning med etablering alleredeefter ca. tre år.- Vores forslag er, at der bygges et Spi-nal center ved siden af DNU. Det skalikke være en integreret del af DNU (somer udredningens forslag) men være enselvstændig, neurologisk afdeling medegen ledelse geografisk placeret vedsiden af det kommende nye sygehus påSkejby Mark.Også argumentet om tab af faglighedved flytning fra Paraplegifunktionenmodargumenterer RYK for i sithøringssvar.- Der er kun en times transport fraViborg til Skejby, og derfor må vi for-udsætte, at Paraplegifunktionensengagerede personale er så dedikerettil opgaven, at de fleste vil følge med tilÅrhus.Til gengæld har udredningens løsnings-model for udbygning og renovering af Paraplegifunktionen så store mangler,at RYK under ingen omstændighederkan acceptere dette byggeprojekt.- Det bygger på et over fem år gam-melt byggeprojekt, som ikke overholderBygningsreglementets almene krav omindretning og tilgængelighed for men-nesker med handicap, fortæller Anders.

Kapacitet

Det står mange steder i udredningen, atParaplegifunktionen har kapacitetspro-blemer med sine nuværende 26 pladser.- Vi ved, at det bl.a. indebærer, at manikke modtager alle rygmarvsskadedefra Vestdanmark med rehabiliterings-behov, udskriver patienter, inden de erfærdigrehabiliterede, kun rehabiliterermeget få børn (i Øst har man otte gangeså mange børn) samt ikke lever op tilkravene om livslang kontrol og hjælp,fortæller Anders og fortsætter:- Region Midtjylland har indtil nu ikkeforholdt sig til, at man varetager enlandsdelsfunktion og dermed også skalhave kapacitet til det.RYK ønsker, at Paraplegifunktionenlever op til Sundhedsstyrelsens krav omat rehabilitere alle med rygmarvsskaderog dimensionerer sin kapacitet herefter.- Det duer ikke, at man anvendernogle gamle beslutninger om kapaci-tetsbehov, der bygger på opfattel-sen af, at man udelukkende har enregionsforpligtelse.I udredningen står da også:

”hvisVestdanmark skulle have det sammeantal senge pr indbygger som Øst dan-mark, ville det betyde, at Paraplegi-funktionens nuværende 26 senge skullefordobles til 52 senge.”

Derfor forstår RYK heller ikke, at udred-ningen efter et fagligt kvalificeret skønvurderer,

”at der er behov for en kapa-citetsudvidelse til 35 senge + en fortsat råderet over 4 hotelsenge”.

- Der redegøres ikke nærmere for, hvadman baserer dette skøn på, og hvorforman vurderer, at rehabiliteringsbehoveter meget lavere i Vestdanmark end iØstdanmark. Men vi kan konstatere,at sengetallet passer nøjagtigt til deover fem år gamle skøn, som dannedegrundlag for det gamle byggeprojektved Søndersø.Anders er ikke i tvivl:- Vi mener, at rehabiliteringsbehoveter ens i Øst- og Vestdanmark, og atder derfor er behov for 52 pladser i etfremtidigt Spinalcenter i Vestdanmark.Og han slutter:- Vi forventer, at politikerne træffer den rigtige beslutning.