Behandling og rehabilitering: Udredning dumper

Tekst: Anders J. Andersen

Region Midtjyllands udredning om rehabilitering af rygmarvsskadede indeholder så mange fejl og mangler, at regionen må se på den igen. Imens presser regionen på for at modernisere og udvide Paraplegifunktionen, der fra starten fortsat vil have alt for få senge. RYK efterlyser et langt bedre beslutningsgrundlag.

Skal den fremtidige behandling og rehabilitering af mennesker med rygmarvsskader ligge i Viborg eller Skejby? Den beslutning skal Regionsrådet tage på grundlag af den netop udsendte udredning fra Region Midtjylland*.

Men udredningen indeholder så mange fejl og mangler, at administrationen i Region Midtjylland har lovet på et møde med RYK, at de nu vil se på udredningen igen.

Hænger ikke sammen

Regionens udredning (i det følgende benævnt første udredning) anbefaler at bruge 90 mio. kr. til at udvide den nedslidte Paraplegifunktion fra 26 til 35 senge. Men samtidig beregner første udredning, at et rygmarvsskadecenter i Vestdanmark skal have 54 pladser, hvis dækningen skal være den samme som i Østdanmark. Det hænger ikke sammen. Første udredning begrunder ikke, hvordan man er kommet frem til at anbefale 35 senge og 4 hotelpladser. Og på mødet kunne administrationen ikke begrunde det nærmere. Det skyldes måske, at det netop passer til ombygningsplanen for Paraplegifunktionen fra 2006, hvor man opererer med 35 senge?

Manglende kapacitet

Vi har gransket ombygningsplanen, som er begrænset af byggelinjer. Det viser sig nu, at den ikke kan rumme 35 sengestuer, hvis man skal leve op til regionens nyeste og egne krav fra 2010 til sygehusbyggeri. Endvidere overholder gangbroerne ikke tilgængelighedskravene pga. niveauforskelle. Det holder ikke at bruge 90 mio. kr. på så løst et grundlag. Ingen kan leve med, at mennesker med rygmarvsskader i Vestdanmark fortsat vil lide under den manglende kapacitet. Alle sundhedsfaglige argumenter peger på et spinalcenter ved Skejby, og det er muligt at realisere nu.

* ”Rygmarvsskadebehandling og –rehabi­litering i Vestdanmark - ­ Udredning af den fremtidige organisering af Paraplegifunktionen og dens faglige tilknytning til Århus Universitetshospital”, august 2010

RYK anbefaler

 RYK anbefaler, at Region Midtjylland øjeblikkeligt opfører midlertidige barakker på nuværende matrikel ved Søndersø for at opfylde behandlingsbehovet, tilfører tilsvarende mere personalekapacitet samt orienterer Sundhedsstyrelsen, hvordan man hurtigst muligt vil opfyldesundhedslovens forsyningsforpligtelse. Vi anbefaler, at Region Midtjylland straks går i gang med at bygge Spinal Center Skejby. Der er ingen sundhedsfaglige grunde til at tøve

Fakta

Region Midtjyllands ”Rygmarvsskadebehandling og –rehabilitering i Vestdanmark - Udredning af den fremtidige organisering af Paraplegifunktionen og dens faglige tilknytning til Århus Universitetshospital, august 2010” (i artiklen benævnt ”første udredning”):

• 1980 – 2008 er antal patienter på Paraplegifunktionen steget fra 109 til 373, altså en stigning på 242 %

• I perioden er der sket en femdobling af nontraumatisk rygmarvsskadede

• Sengekapaciteten i samme periode har været uændret 26, altså en stigning på 0 %

• Udredning mener, at en forøgelse af pladsantallet til 35 (+ 4 hotelpladser), altså en stigning på 34 % er nok til at dække behovet

• Udredningen beregner, at et rygmarvsskadecenter i Vestdanmark skal have 54 pladser, hvis dækningen skal være den samme som i Østdanmark

• Udredningen indeholder ingen prognose eller gæt for fremtidens sengekapacitet

• Paraplegifunktionen overlader noget af rehabiliteringen til lokale sygehuse og kommuner

• Paraplegifunktionen lever ikke op til den livslange opfølgningsforpligtelse

• Paraplegifunktionen modtager ikke alle rygmarvsskadede i Vestdanmark til rehabilitering

• Der er ingen planer for genhusning under eventuel renovering af Paraplegifunktionen

• Man anvender forkerte tal, herunder kvm.-pris, medregner ikke salgspris mv.

• Ombygningsplanerne for Paraplegifunktionen lever ikke op regionens egen designmanual for plads, tilgængelighedskrav mv.

Lappeløsning:

Udredning foreslår Viborg frem for Skejby – er det politik?

Første udredning anbefaler placering af fremtidens rehabiliteringi Viborg. Men den argumenterer godt for Skejby. Er førsteudredning politisk bestillingsarbejde?

Man bliver helt glad, når man læser argumenterne for Skejby i første udredning. Her anerkender man synergieffekter ved placering af spinalcenter tæt på andre højtspecialiserede funktioner, som vil ”medføre en stærk behandlingsmæssig og forsknings­ og udviklingsmæssig profil i lighed medplanerne i Østdanmark”. Første udredning fortsætter med, at rehabiliteringen vil ”kunne startes i den første uge efter skadedebut”, og ”det vil formentlig være muligt at reducere antallet af komplikationer. Samtidigt vil det sandsynligvis være muligt at forkorte det samlede behandlings­ forløb. Udviklingsmæssigt vil den rygmarvsskadede få gavn af et tilbud om deltagelse i et større antal forskningsprojekter med adgang til det avancerede apparatur i Det Nye Universitetshospital”. Den får ikke for lidt i støtten til Skejby. Og alligevel hopper kæden af, når men peger på Viborg. Et argument for Viborg er, at det tager tid at opbygge et fagligt miljø. RYK er klar over, at der i en periode vil tabes fagligt ekspertise, og RYK er parat til at betaleprisen. Dette er en investering et par generationer frem. Det er nu, vi har chancen for at skabe noget enestående. Vi kan ikke vide, om første ud redning er politisk bestillingsarbejde – men man kan gætte…

Nedskæringer truer

Kvaliteten af rehabiliteringen i Østdanmark er truet. Gennemføres planlagte besparelser vil vise tydelige konsekvenser på Klinik for Rygmarvs-skader i Hornbæk. RYK har sendt protester til Rigshospitalets ledelse og Regionsrådet. Region Hovedstaden skal atter spare på hospitalsvæsnet – ca. 400 millioner. Ledelsen på Rigs hospitalet har forhåndsopdelt deres del af kagen, og her er Hornbæks andel blevet på godt 2 millioner.

Det evigt sparende hospitalsvæsen

De planlagte besparelser på Hornbæk kommer i halen på 15 år med faste årlige besparelser, effektiviseringskrav (2 % har været det fastekrav gennem alle disse år) og øgede dokumentationskrav. Og det er på et område, hvor f.eks. fast, årlig effektivisering svært lader sig gøre. Det meste af arbejdet er ”handson” – fysioterapi, ergoterapi, pleje samt samtaler med psykolog og socialrådgiver er ikke en metervare. Der er skåret mere end ind til benet, og konsekvenserne af yderligere nedskæringer bliver omfattende. Med til historien hører, at patientgruppen er blevet ældre, hvilket gør rehabiliteringen mere kompleks. Endelig tyder intet på færre patienter med rygmarvsskader. Bl.a. ses flere med skade efter helbredt kræft.

Klinikken lider

RYK har længe kunnet følge resultatet af mange magre år. Mindre tid til individuel træning og mindre fleksibilitet i tidsplanerne. Ligeledes er muligheden for at yde de bløde ydelser forsvundet i stor udstrækning, dvs. tid til en gå tur, en snak eller en skulder at græde ved. Træning i weekenderne er sløjfet for mange år siden. Kvaliteten er samlet set faldende, og der gås på kompromis med fagligheden. Personalet gør hvad de kan, men tiden mangler.

Konsekvenser

Implementeres de nye besparelser vil der blive skåret i både sengepladser og personale. Det i forvejen hårdt prøvede personale vil blive presset yderligere, og der vil igen blive skåret i tiden til patienterne. Der vil blive skåret i det ambulante tilbud, som ellers har vist sig at være tiltrængt. Indlagte må vente længere på hjælp, og det kan i visse tilfælde være særdeles alvorligt. Rygmarvsskadede mennesker vil blive dårligere rehabiliteret med alle de risici, der følger af dette.

Reaktion

RYK har skrevet til Rigshospitalets ledelse og til Regionsrådet i Region Hovedstaden, og vi følger sagen tæt. Vi kan ikke acceptere yderlige besparelser på et område, der både menneskeligt og samfundsøkonomisk er en meget sund investering. RYK! følger sagen og bringer nyt i næste nummer