Bilregler: Bilarrangementer i RYK - Drive-in

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYKs medlemmer modtog i efteråret en invitation til drive-in-aften, og detvar der rigtig mange, der benyttede sig af. De mange spørgsmål fra defremmødte og den livlige debat viste en stor interesse for bilområdet ogikke de mindst for de nye bilregler.

Det var bilhallen hos Langhøj ogden store foyer hos Handi Mobil,der dannede rammerne forRYKs drive-in-aftener i november. Ogpå trods af, at det satte ind med sne ogis på dagen, hvor Langhøj var vært, såkom der over 80 deltagere til hvert af arrangementerne.

Sparke dæk og afsløring

Inden programmet var der mulighed forat “sparke dæk” sammen med medar-bejderne, der stod til rådighed forrundvisning og snak om bilindretninger.Langhøj havde tilmed en overraskelsei ærmet. De benyttede dagen til at af -sløre en ny lift ved en lille happening.Den tyskproducerede AMF lift er enunderliggende lift med en svingliftsfordele til aktive brugere i manuelkørestol. Efter præsentationen blev dermulighed for at afprøve liften.Hos Handi Mobil var det Jason Watt,der tog kegler, da han satte sig bagrattet i sin Seat Leon Super og trykkedespeederen i bund, så taget var ved atlette.

Hvad indebærer de nye regler?

RYK havde allieret sig med to af landetsabsolut meste erfarne jurister: BodilKolbæk fra Horsens Kommune og PauliBording fra Århus Kommune. De for-talte henholdsvis i øst og vest om denye bilregler, der er trådt i kraft den 1.oktober, og om hvad ændringerne vilindebære for kommende ansøgningerog bevillinger.Oplæggene afslørede, at der ikke ermeget nyt, men der er dog sket enrække forenklinger og for nogle ansø-gere en klar forbedring. Sidstnævntevedrører i særdeleshed de borgere,der vælger at lægge til af egen lommetil køb af dyrere bil. Den nye lov inde-holder nemlig en fordeling af prove-nue ved salg af bil ved genbevilling.Lovgivningen giver også mulighed foreftergivelse af gæld ved frakendelse af bilstøtte, hvilket der ikke tidligere varmulighed for.Tro og love erklæring ved genbevillings-sager blev også nævnt under forenklin-ger i bekendtgørelsen.

Bekymrende spørgsmål

Under og efter indlægget blev derstillet spørgsmål til Bodil Kolbæk ogPauli Bording, og Jason Watt og HenrikDahl, der var tovholdere hos henholds-vis Handi Mobil og Langhøj, kom påarbejde – for der var mange spørgsmåltil de to jurister. Ikke mindst spørgsmål,der afslørede bekymringer for kom-mende ansøgninger til de såkaldtetrivselsbiler.- Det er vigtigt at gøre klart, at de nyebilregler ikke lægger op til stramninger,påpegede Bodil Kolbæk, og man kunnehøre en lettelsens suk blandt tilhørernehos Handi Mobil.- Kommunerne er pressede, og der skalmåske et par ankeafgørelser til for atpræcisere serviceniveauet.Billedet var det samme i bilhallen hosLanghøj, hvor der også var bekymringblandt RYKs medlemmer for kommendebevillinger af trivselsbiler.- Målgruppen for bilstøtte fastholdes,og der er ikke et krav om dagligt kør-selsbehov i vejledningen, hvis man kandokumentere, at man har et aktivt liv,fortalte Pauli Bording, der dog påpe-gede, at vurderingen af behov kan væreforskellig fra kommune til kommune.Det gav anledning til en fræk indsky-delse fra Henrik Dahl i bilhallen hosLanghøj:- Det betyder, at udfaldet af en bilsager afhængig af embedsmandens humørden dag, afgørelsen falder? Om hanmøder på arbejde efter besøg hoselskerinden eller lige har haft et skæn-deri med konen?Forenkling af genbevillingssager erder mange RYK medlemmer, der harset frem til, men det var ikke de bredesmil, oplæggene kunne hive frem hostilhørerne. Vejledningen vil indeholdeen præcisering af kommunens mulighed  for at lave en forenklet sagsbehand-ling, men det er helt op til den enkeltekommune, hvordan de vil administrerevejledningens oplæg til forenkling. Såhvorvidt vi vil se kortere sagsbehand-lingstider og mindre bureaukrati vedgenbevillingssager vil tiden vise.Fordeling af provenue gav anledning tilspørgsmål om merkøb og om løbendeforbedringer kan indgå i fordelingen.- Det gælder ved investering i en dyrerebil og dokumenterede køb af naturligttilbehør til den bevilgede bil, fortalteBodil Kolbæk og fortsatte:- Men det skal gøres i forbindelsemed bilens køb. Og husk at gemmekøbsaftalen.

Firmaernes rolle som aktør

De nye bilregler giver bilindretnings-firmaerne en øget rolle som aktør vedudredninger, hvilket begge firmaergjorde rede for.- Det er ikke nyt, at vi indgår i udred-ningen. Nu står det bare i vejledningen,forklarede direktør Henning Andersenfra Handi Mobil, og hos Langhøj påpe-gede konsulent Jesper Skov:- Det betyder ikke, at vi får en blanko-check fra kommunen. Vi skal fortsathandle ud fra de rammer og krav, somden enkelte kommune udstikker.Begge firmaer benyttede også lejlig-heden til at præsentere bilmodeller og-indretninger, og hos Handi Mobil gavJason Watt et inspirerende indlæg omsin karriere fra drømmene tog form frasengen i Hornbæk til hans comeback imotorsporten, hvor han i dag har place-ret sig blandt de bedste racerkørere - enkarriere, som både RYK og Handi Mobilhar del i.- RYKs bilguide var faktisk den førstebog jeg læste, da jeg lå på Hornbæk.

RYKs nye bilguide

Programmets sidste punkt var RYKskommende, nye bilguide.- Ja, det er nu, I skal være vågne, ind-skød Henrik Dahl og hev RYKs gamlebilguide “Kend din handicapbil” frem.- Det er 11 år siden, den sidste udkom,så der er langt mellem de gode budska-ber. Nu har I muligheden for at kom-me med jeres bud på, hvad den skalindeholde.Både i øst og vest kom der en god dialogmed mange ideer og refleksioner, ligefra hvad koderne i kørekortet betyderover procedure for bilansøgninger ogpersonportrætter til gode tips og ideertil indretning og udstyr.

God beværtning

Under hele arrangementet havde JasonWatt og Henrik Dahl en hånd på rattetog beredte vejen for de mange spørgs-mål og den gode dialog. Undervejsvar Langhøj og Handi Mobil værterfor sandwich og forfriskninger og ikkemindst den italienske is hos Langhøjvakte jubel. Langhøj hev også en lilleoverraskelse op af hatten og udloddedeMercedes merchandice, og de heldigevindere kunne drage ud i sneen medparaplyer og caps.RYK takkede vores værter Langhøj ogHandi Mobil for god beværtning ogoverrakte dem en lille sort modelbilmed RYKs logo