Forskning - forsøg - canabis

Støtte til undersøgelse af medicinsk cannabis

Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader har sammen med landets scleroseklinikker modtaget støtte til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Parterne vil nu i et tæt samarbejde undersøge, om medicinsk cannabis virker på smerte og spasticitet hos patienter med rygmarvsskade og multipel sclerose.

Tekst: Andreas Vedel Jensen

I forbindelse med forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der startede den 1. januar i år, blev der afsat to puljer med hver fem millioner kroner til videnskabelig videns- og erfaringsindsamling. Første pulje er primært til kliniske, videnskabelige undersøgelser, mens anden pulje, som uddeles medio 2018, fokuserer på selve forsøgsordningens forløb.

Multicenter studie

Til den første pulje modtog Sundheds & Ældreministeriet 12 ansøgninger. Kun to forskningsprojekter blev udvalgt til at modtage støtte. Det ene projekt udgår fra Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og omhandler smertelindring ved neuropatiske smerter. Det har modtaget 1,2 millioner kroner.
De resterende 3,8 millioner går til et projekt, som bl.a. RYKs medlemmer kan have stor interesse i: En undersøgelse af medicinsk cannabis som spasme- og smertebehandling hos mennesker med dels rygmarvsskade og dels multipel sclerose.
Projektet er et stort, nationalt, såkaldt multicenter studie, hvilket vil sige, at forskningsprojektet kommer til at foregå flere steder i Danmark og inkludere personer fra hele landet. De samarbejdende parter i forskningsprojektet er Neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk afdeling, Dansk Smerteforskningscenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade i et tæt samarbejde med Dansk Multipel Sclerose Center og Klinik for Rygmarvsskader på Rigshospitalet.

Er cannabis effektiv som smertebehandling?

RYK magasin har været forbi Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg for at høre mere om cannabisprojektet, der stadig er i sin opstarts- og organiseringsfase, men dog godt i gang i skrivende stund, da en god del af de nødvendige, økonomiske midler nu er i hus.
Forskningsoverlæge, PhD og medforfatter af projektet, Helge Kasch fortæller, at der er flere eksempler på, at mennesker med både sclerose og en rygmarvsskade kan have positiv effekt af et cannabisprodukt i forbindelse med smerter eller spasmer. Men han understreger samtidig, at når man ser på de foreløbige undersøgelser, så underbygger de ikke, at cannabis kan indgå i en effektiv smerte- eller spasmebehandling. Der er således flere ting i spil, nemlig at nogle mennesker kan have gavn af en behandling med cannabis, men når man ser mere generelt på en større gruppe, er der ikke evidens for at sige, at det er en effektiv behandlingsmetode.
- Det er også en af grundene til, at de nationale behandlingsvejledninger for neuropatiske smerter ikke anbefaler behandling med cannabis pt. Der er simpelthen andre, meget mere effektive medikamenter, fortæller Helge Kasch.
En af måderne, hvorpå man kan måle, hvor effektiv en behandling er, er at tælle, hvor mange patienter, der skal modtage en type behandling før en patient oplever en fastsat grad af bedring, og her viser den hidtidige forskning, at der skal behandles relativt mange med cannabis, før en patient oplever effektiv virkning.
Samtidig er Helge Kasch interesseret i den effekt, som cannabis kan have for nogle, og ser frem til, at projektet vil kunne afdække nogle af spørgsmålene om brug af cannabis som medicin. Bl.a. med hensyn til kroppens omsætning af de aktive indholdsstoffer THC og CBD i leveren og nyrerne, hjertefunktion, forskel i omsætningen hos gående og ikke-gående samt samspillet med andre typer af medicin, som patienten indtager.
- Dette er nogle af spørgsmålene, som forskningsprojektet skal afdække og forhåbentlig give bedre retningslinjer for at kunne bruge cannabis effektivt – hvis det bliver relevant.

Undgå det gode, sløve liv

Helge Kasch understreger vigtigheden af at være opmærksom på, hvad der lindrer og har positiv effekt, og hvad der opleves som en dejlig virkning, men som i virkeligheden er en sløv, behagelig døs, hvor man glemmer hverdagens gøremål.
- I gamle dage var der jo mange, der tog benzodiazepiner, barbitalsyre og stesolid og syntes, at man havde det super fedt. Det samme kan man opleve med cannabis, hvor man måske oplever, at man ikke har nogen spasmer og bare har det godt. Men måske glemmer man at få ordentlig mad, motion og udføre andre dagligdags ting.
Helge Kasch understreger, at det er vigtigt, at man ikke falder i de gamle fælder, når man introducerer et nyt medikament, og at man kender virkninger og bivirkninger ved et eventuelt længere tids forbrug.
- Her er det kommende projekt kærkomment, idet vi ikke ved ret meget om behandling med cannabis og de farmakologiske virkninger på kroppen endnu.

Effekt af medicinsk cannabis

Projektet skal undersøge effekten af medicinsk cannabis på neuropatiske smerter og spasticitet hos patienter med multipel sclerose og rygmarvsskade. Det er et nationalt, randomiseret multicenter studie, hvilket vil sige et lodtrækningsstudie, der finder sted flere steder Danmark, og hvor en del af personerne vil få aktiv forsøgsmedicin og en del vil få placebomedicin, dvs. ”medicin” uden aktive indholdsstoffer. Derudover bliver undersøgelsen også dobbeltblinded, hvilket betyder, at heller ikke lægerne eller sygeplejerskerne, der udleverer medicinen, ved, om den er aktiv eller placebo.
- I og med at forsøget er sat stort op og kombinerer den aktive medicin på forskellige måder, vil tre ud fire af de deltagende patienter få medicin med mindst en af de aktive stoffer, der måles på, forklarer Helge Kasch.
Undersøgelsen er sat op til ca. 500 personer fordelt på ca. 100 med en rygmarvsskade og ca. 400 med sclerose. Selve forsøget er af ca. otte ugers varighed med optrapning og en stabil fase og en udfasning.

Kriterier for deltagelse

Der er en række kriterier for deltagelse. Rygmarvsskaden skal være stabil, dvs. uden ændringer fra skadetidspunktet i minimum et år og minimumsalder er 18 år. Man må ikke havde et forbrug af cannabis sideløbende med undersøgelsen, og i minimum tre måneder op til undersøgelsens start må man ikke have indtaget cannabis.
For at deltage, skal man enten have smerter plus spasticitet eller betydelig spasticitet alene.
På spørgsmålet om, hvorvidt rygmarvskadede, der indtager medicin mod smerter og generende spasticitet, kan deltage, svarer Helge Kasch:
- Hvis man ikke kan trappe ud af opioider (morfin og lignende), kan man ikke være med.
Desuden lægges der vægt på, at man ikke tidligere har haft et stofmisbrug, da man hurtigt risikerer at genoptage dette ved længere tids cannabisbrug.

Kørsel

De danske scleroseklinikker er blevet oversået med spørgsmål fra deres patienter om bl.a. henvisning til cannabisbehandling, mens de to danske rygmarvsskadeklinikker, ifølge Helge Kasch, primært har fået spørgsmål til forhold omkring kørsel. Som tidligere beskrevet i RYK! magasin gælder de samme regler som nu: Man må ikke køre bil, hvis man har THC i blodet. Om dette forhold kan ændres under et klinisk forsøg, er der ikke forventning om.
- Som reglerne er nu, kan man ikke være med i det aktuelle projekt og samtidig køre bil.
På spørgsmålet, om der findes muligheder for lægelig dispensation i forhold til THC i blodet og kørsel, svarer Helge Kasch:
- Når man er oppe i standardbehandling, kan man senere søge om dispensation, men det kræver fortsat kontrol ved speciallægen, som udleverer medicinsk cannabis.
Deltagelse i det forestående forsøg får derfor betydning for ens ret til at føre bil i perioden og ca. en måned efter.
I et tidligere, lignende projekt, som desværre ikke lod sig gennemføre pga. manglende økonomi, var der indregnet netop beløb til patientkørsel og køretest på lukkede køreanlæg for at imødekomme dette forhold samt at skabe viden om forholdet mellem trafiksikkerhed og indtagelse af THC.

Tilskud

I forhold til tilskud til den medicinske, rå cannabis, der hører under forsøgsordningen, gives der endnu ikke tilskud. Der er dog indgået en aftale den 22. marts, der fastslår, at der pr. 1. januar 2019 skal være tilskud til køb af de cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen. Det gælder dog ikke ved omtalte projekt, påpeger Helge Kasch.
- Hvis man deltager i vores undersøgelsesprojekt, skal man ikke betale for medicinen, ligesom man heller ikke skal til egen læge for at få recept.

Helge Kasch roser hele holdet bag undersøgelsen for at være godt klædt på, idet det er meget kompetente og erfarne folk indenfor bl.a. smerte- og spasticitetsforskningen.
- Vi forventer, at undersøgelsen kan give et klart svar til politikerne og dermed forsøgsordningens videre proces i forbindelse med cannabis til medicinsk brug.
Rent lavpraktisk skal der forhandles nogle aftaler på plads i løbet af forsommeren, mens selve forsøget forventes at påbegynde i august med færdig afrapportering i maj 2020.

Boks

I undersøgelsesprojektet bruges der kapsler med et specialfremstillet cannabisudtræksprodukt, mens der i forsøgsordningen benyttes tørrede cannabis topskud, som kan bruges i te, dampes eller spises i mad.

Deltagelse i forsøget

Interesserede kan henvende sig til forskningsoverlæge, PhD Helge Kasch, Vestdansk Center for Rygmarvsskade på mail: helkas@rm.dk. I mailen bedes man oplyse navn, tlf. og mailadresse.