Forskning: Hjerneforsker takker af

Tekst: Birgitte Bjørkman

Efter en lang karriere som hjerneforsker har professor Jens Zimmer valgt at fratræde sinstilling. Jens Zimmer har en særlig plads blandt de forskere, RYK gennem årene har haft ettæt samarbejde med.

Professor, dr. med. Jens ZimmerRasmussen fratrådte i detteefterår sin stilling ved Institut forMolekylær Medicin på det sundheds-videnskabelige Fakultet. Fratrædelsensker efter 40 års ansættelse i statenstjeneste, heraf de 19 som professor ogde sidste 10 år som institutleder vedinstitut for Medicinsk Biologi, nu Institutfor Molekylær Medicin.

Lang karriere

Jens Zimmer startede sin karriere somforsker og underviser allerede som medi-cinsk student ved Aarhus Universitet.Året efter afslutning af lægestu-diet erhvervede han sin doktor-grad om plasticitet af hjernensnerveforbindelser. Han opbyg-gede derefter som dansk pionerpå området en forskergruppemed fokus på studiet af hjernensevne til at danne nye nervefor-bindelser efter beskadigelse ogmulighederne for at reparerehjerneskader med transplantateraf umodent hjernevæv.I 1991 flyttede han med sin forsk-ningsgruppe som professor tilInstitut for Medicinsk Biologi veddet reorganiserede, sundhedsvi-denskabelige fakultet i Odense.Hermed satte han sammen medsine daværende og nuværendemedarbejdere og kolleger Odensepå landkortet indenfor ekspe-rimentel hjerneforskning såvelnationalt som internationalt.Ved hjælp af en større bevil-ling fra forskningsrådene togJens Zimmer i 2002 initiativ tiletablering af Dansk Center forStamcelleforskning som et murstens-løst center med forskergrupper i Ålborg,Odense og København. Året efteretableredes Forskerskolen for DanskStamcelleforskning (DASCDOC) med JensZimmer som leder.

Markante spor – også hos RYK

Ud over en betydelig produktion af videnskabelige artikler inden for sitforskningsområde, har Jens Zimmersat markante spor som underviser ogvejleder. Hertil kommer hans samar-bejde med en række patientorgani-sationer, bl.a. RYK, som han alleredetilbage i 1988 indledte et samarbejdemed – et samarbejde, der startede påen århusiansk parkeringsplads for 22 årsiden og fortsatte henover et par storeinternationale forskersymposier i hen-holdsvis 1990 og 1998 om reparation af rygmarvsskader.RYK benyttede da også lejligheden til atsige tak til Jens Zimmer for de mangeårs samarbejde ved hans afskedsre-ception på Syddansk Universitet den13. oktober. Gaven fra RYK var et ind-rammet foto fra RYKs håndbog, der fikfølgeskab af teksten:

”Hvad ska’ vi med stole?”

Med gaven fulgte et ønske om, atkontakten og venskabet bevares,så RYK også fremover får glædeaf den nu pensionerede profes-sors store viden og interesseindenfor forskning i reparation af rygmarvsskader.- RYK har nydt godt af Zimmersekspertise, når vi har skulletskelne mellem skidt og kanel inye behandlingsformer. Det harværet et inspirerende og givtigtsamarbejde, der med årene harudviklet sig til, at Zimmer bliver betragtet som ”en ven af foreningen”, fortæller Viggo Rasmussen.

Løfte til RYK

Det var en rørt Zimmer, dersagde tak for de mange års samarbejde. Samtidig gav han et løfte om fortsat kontakt. RYK tager derfor ikke afsked med Jens Zimmer men påskønner, at Jens Zimmer fortsat vil stille sin faglige ekspertise til rådighed for RYK