Forskning: stamcelleforsøg kan redde nerveceller

Tekst: Morten Remar

Den 11. oktober i år sprøjtedeamerikanske kirurger fra TheShephard Center i Atlanta, USA, forførste gang i verdenshistorien, fleremillioner stamceller fra et embryoind i den skadede del af ryggen påen paralyseret patient. Nyheden erblevet modtaget med begejstring afandre ledende stamcelleforskereverden over og også i Danmark.Håbet er, at de indsprøjtede stam-celler vil få nervecellerne til at groog genaktivere de skadede nerver irygmarven, så patienten kan få sinførlighed tilbage og komme til at gånormalt igen.Trine Fink, der er lektor ved Labo-ratoriet for Stamcelleforskningpå Aalborg Universitet, er en af deforskere, der følger forsøget medspænding.

- Kan det virkelig passe, at der nu ser ud til at være et seriøst gennembrud, der kan ændre livet positivt for millioner af rygmarvsskadede, så de kan rejse sig fraderes kørestol og begynde at gå igen?

- Det er i hvert fald spændende, hvor-dan det går, men det er vigtigt at gøreopmærksom på, at forsøget kun gælderfor nyskadede rygmarvspatienter. Altsåpatienter, der er blevet skadet indenforde sidste 14 dage.

- Hvor lang tid går der, før man kan seet resultat af behandlingen?

- Det er svært at sige. Ved dyreforsø-gene gik der op til to måneder, før manså en reaktion, men man vil følge for-søgspatienterne i flere år efterfølgende,og man ved det faktisk ikke.

- Hvad er risikoen ved forsøget?

- Der har været set cyster ved nogle af dyreforsøgene, og man har forsøgt ateliminere de bivirkninger, men der eraltid en risiko, da man jo aldrig har gjortdet før på mennesker.

- Kan stamcelleforsøget give håbfor behandling mod andre typer nerveskader?

- Det er håbet. Virker det mod ryg-marvsskader, vil man lave andre forsøgrettet mod fx Sclerose og hjerneskader.Men alle forskere venter på resultatetfra det her første forsøg.

- Er det noget, vi vil se i Danmark indenlænge?

- Hvis det virker i USA, så vil der ikkegå særligt længe, før det vil blive brugtherhjemme.

- Hvad er tidshorisonten, hvis nu alt går vel?

- Nu sidder der sikkert mange rygmarvs-skadede, der håber på at blive kureret,men man skal huske på, at det herforsøg i første omgang kun er designettil at behandle nyskadede. Vi kan ikkesige noget om tidshorisonten, men ligenu sidder alle stamcelleforskere verdenover på nåle og venter på resultaterne,for det er så spændende.

Interviewet er hentet på dr.dk med til-ladelse fra Morten Remar, VidenskabenKort, P1

 FAKTA

Forsøget på The Shephard Center erudført af biotekvirksomheden Geron.Som de første i verden har Geron fåetdet, der svarer til USAs sundhedssty-relses officielle tilladelse til at sprøjtestamceller ind i rygmarven på 8-10paraplegikere to uger efter deres skade.Geron anvender umodne gliaceller (oli-godendroblaster) udviklet fra humaneembryonale stamceller. Altså stamcel-ler fra befrugtede æg, der er blevet ioverskud ved kunstig befrugtning. Dissestamceller kan blive til alle slags cellerog væv og har derfor et stort potentialetil at regenerere ødelagt væv.Forud er gået kontrollerede forsøg påomkring 750 rotter og mus. De ameri-kanske sundhedsmyndigheder har hid-til været tilbageholdende og tidligerestoppet tilladelse til disse forsøg medhumane stamceller. Betænkelighedernevar baseret på manglende sikkerhedfor, at de transplanterede celler kunneudvikle tumorer pga. umodenhed ellerindhold af andre mere umodne celler.Efter 1½ års pause blev der givet til-ladelse til at genoptage projektet medde første transplantationer udført den11. oktober under stor efterfølgendemediebevågenhed.

Gå Johnny Gruppen følger udviklingentæt og vil informere både i RYK! og påryk.dk, når der kommer afgørende nyt fra Geron.

Undgå fupbehandlinger

For folk, der overvejer at prøve stam-cellebehandling på en privat klinik,har International Society for Stem CellResearch (ISSCR) lanceret et website,hvor behandlinger bliver evalueret af eksperter indenfor feltet. Check clo-serlookatstemcells.org.Hos European Spinal Cord InjuryFederation (ESCIF) vil man opretteen informationsside, som er målret-tet mennesker med rygmarvsskader.Check escif.org.HF