Generalforsamling

41 stemmeberettigede medlemmer mødte op i Humlebæk den 24. maj, da Coloplast dannede ramme for RYKs generalforsamling. Dagen bød på bl.a. på formandsskifte og nye bestyrelsesmedlemmer.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Værtskabet var perfekt fra start. Til de mange sultne fremmødte ventede lækre sandwich, inden kundeservicechef Anne Føns fra Coloplast bød deltagerne velkommen og benyttede lejligheden til at takke RYK for det gode samarbejde.
- Det sætter vi stor pris på. Det har bidraget til gode produktløsninger, og det er vi stolte af.
Anne Føns fortalte kort om Coloplast og om de tilbud, man kan drage nytte af som bruger, bl.a. bladet Din Viden og telefonrådgivning.
Jeppe Kerckhoffs fra Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam holdt et indlæg om rettigheder og muligheder for bevilling af kompenserende ydelser. (Se faktaboks, red.)
Mikkel Bundgaard fra RYK supplerede med en kort status på RYKs indsats for at kommunerne ikke ”massekonvertere” til andet kateter uden at foretage en individuel vurdering. Mikkel opfordrede medlemmerne til at være med til at formidle viden til lokalpolitikerne og tilføjede i øvrigt, at han håbede, at man på længere sigt får en landspolitisk beslutning om ftalatfri kateter.

Beretning

Lotte Tobiasen, formand for RYK, bød de fremmødte velkommen til den ordinære generalforsamling. Som dirigent blev valgt formand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, og herefter styrede hun forsamlingen gennem dagsordenens punkter, som blev indledt med formandens beretning.
Lotte fortalte om årets udfordringer og succeser; ikke mindst de økonomiske udfordringer, som er forårsaget af DHFs økonomiske krise og deraf en væsentligt beskåret rammebevilling (40 %) til specialkredsene, herunder RYK, samt af at RYK har mistet en af sine hovedsponsorer, Wellspect Healthcare, (tidl. Astra Tec).
- Det sætter RYK i et dilemma. Skal vi tage øgede deltagerbetaling til vores arrangementer eller skal vi bortskære arrangementer?

Sygdom i bestyrelsen har også betydet begrænset menneskelige ressourcer. Dog kunne Lotte berette om en række succeser: Infoprojektet for gående rygmarvsskadede med udgivelse af folder, afholdelse af temadage og artikelsamling samt færdiggørelse af RYKs nye hjemmeside. Andre vellykkede arrangementer blev nævnt: Uge 30, temadage om seksualitet og Forsknings- og sundhedsdag sammen med PTU, og blandt projekter nævnte Lotte det gode samarbejde med Afdeling for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, herunder mentorarbejdet i Hornbæk, som nu også skal danne baggrund for et pilotprojekt i Viborg. Til beretningen blev også nævnt opmærksomheden RYK har haft på ventetider og manglende kapacitet til rehabilitering i Vest og kontrol i Øst.
Lotte sluttede med at takke de mange frivillige, der yder en uvurderlig indsats for RYK samt tak til sponsorer og fonde for den økonomiske støtte til RYK.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Christian Sørensen. Med en rammebesparelse fra 300.000 kr. til blot 180.000 kr. er der kun midler til den daglige drift og udgivelsen af RYK! magasin.
- Resten skal vi selv ud og skaffe via fonde og firmastøtte, tilføjede Christian.
Fra salen var der et ønske om et mere detaljeret budget, hvilket kassereren tog til efterretning.

Valg

Lotte Tobiasen genopstillede ikke til formand, og derfor skulle der vælges en ny formand. Der var ingen kandidater, men bestyrelsen havde et mandat med fra næstformand Torben Bach Holm, der ikke kunne være til stede. Han stillede sig til rådighed som formand i de kommende to år, og uden modkandidater blev Torben valgt til formand. Til næstformandsposten blev suppleant Mikkel Bundgaard valgt for et år, da han indtrådte som afløser for Torben. Ved valg til bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Mai og John Hindrup ønskede ikke genvalg) var der kampvalg, da i alt fire personer stillede op: Astrid Bøgh, der er pårørende, Ann Jensen, Camilla Bach-Didriksen, Rune Støvring og Keld Hansen. Efter en kort præsentation af alle kandidater blev Astrid Bøg og Ann Jensen valgt. Til suppleanter for 1 år stillede følgende op: Henrik Aundal, Camilla Bach-Didriksen, Rune Støvring og Keld Hansen op. Henrik og Camilla blev valgt.

Fremtidigt arbejde

Der var forslag fra forsamlingen til at sikre og udvikle mentorarbejdet, idet det er et vigtigt arbejde til støtte for de nyskadede. Af andre fokusområder blev nævnt bedre markedsføring af RYK på behandlingsstederne, bedre information til kommunerne, sikre RYKs indflydelse i regionsarbejdet i DHF. Af allerede forberedte aktiviteter og arrangementer i det kommende år blev nævnt sommerkurset i uge 30, weekendseminar i efteråret, deltagelse i NORR møde i juli, deltagelse i ESCIF møde i Holland, mentorordning, udarbejdelse af ny hvervefolder og graviditetsfolder, kano- og kajakarrangement, forsknings- og sundhedsdag i samarbejde med PTU i 2015 samt sensommerarrangementer i Øst og Vest med Coloplast som vært.

 

Eventuelt

Her indsneg sig en reklame for PTU Fri i Rødovre og i Århus, der holder aftenåbent hver tirsdag med skiftende træningstilbud, fx siddende aerobic, siddende zumba, crosstræning og kredsløbstræning.
Susanne Olsen takkede for god ro og orden og overlod ordet til Lotte, der benyttede lejligheden til at takke ordstyrer, referent, de afgåede bestyrelsesmedlemmer samt Coloplast for deres uvurderlige støtte som vært og ikke mindst ønskede den nye bestyrelse tillykke med valget.
Afslutningsvis takkede Mikkel Bundgaard Lotte Tobiasen for hendes år i RYK som både næstformand og formand.
- Du har taget formandskabet alvorligt i de to år, du har siddet på posten, og bl.a. bidraget med to store projekter: Gangprojektet og hjemmesiden. Tak for det, Lotte.

Coloplast var efterfølgende vært for en flot middag og efterfølgende underholdning.