Generalforsamling

Tekst: Birgitte Bjørkman

Årets generalforsamling blev afholdt hos Langhøj Auto og var samtidigen markering af RYKs 40 års jubilæum.

Adressen var LanghøjAuto i Brøndby, dadørene blev slået optil årets generalforsamling.30 medlemmer og ledsagerevar mødt frem, og de fik del ibåde fødelsdagskage, lækkermiddag og comedy show,som Langhøj Auto var værtfor. Inden generalforsam-lingen var der også indlagten kort præsentation af Langhøj og firmaets produk-ter ved Frank Langhøj. Denmere seriøse del af dagenstod RYKs bestyrelse for, oggeneralforsamlingen blevbehændigt ledet af formandfor Danske Handicaporgani-sationer, Stig Langvad.

Debat om efterskrift

Dagsordenens første topunkter blev hurtigt over-stået og både beretningog regnskab blev godkendtaf forsamlingen. Bestyrel-sen havde fremsendtdagens eneste forslag; etvedtægtsændringsforslag omat ”RYK – Rygmarvsskadedei Danmark” ændres til blot”RYK”. Efter en god debatom fordele og ulemper vedfjernelse af RYKs efterskrift,og som også gav anledningtil to ændringsforslag til nyeefterskrifter, blev alle for-slag nedstemt. Argumentermod fjernelse af efterskriftvar bl.a. at man ikke mente,at RYK kan stå alene, og atefterskrift bør være konse-kvent og ikke til “frit valg”.

Valg

Formand Mikkel Bundgaardvar på valg og meddelte, athan ikke ønskede genvalg.Bestyrelsen pegede på næst-formand, Lotte Tobiasen,og uden modkandidaterblev Lotte valgt til RYKsnye formand. Posten somnæstformand blev overta-get af Torben Bach Holm, som bestyrelsen pegedepå. Torben blev valgt for etår. Jane Horsewell og JensBo Sørensen var på valg tilbestyrelsen, men beggemedddelte forsamlingen, atde ikke ønskede genvalg. StigLangvad oplæste herefterbreve fra henholdsvis MaiNovak og Jette Dideriksen,der begge stillede op tilbestyrelsen. De kunne dogikke være til stede. Der varingen øvrige opstillede, ogde blev begge valgt for to år.Mikkel Bundgaard blev valgtfor et år. Suppleanter blevJens Bo Sørensen og MichaelBæk.Efterfølgende blev der fraforsamlingen rejst kritik af valgproceduren, da forsam-lingen ikke var gjort bekendtmed, at Mikkel Bundgaard,Jane Horsewell og Jens BoSørensen ikke ønskede gen-valg. Dirigenten påpegederigtigheden i, at det er almin-delig procedure, at oplyseunder punktet i indkaldelsen,hvorvidt et bestyrelsesmed-lem genopstiller. Han anbe-faldede derfor, at man gjordedette fremover.

Fremtidigt arbejde

Under fremtidigt arbejdeblev det gjort klart, at RYKsto vigtigste opgaver erdels det sundhedspolitiskearbejde, hvor RYK bør væredet politiske talerør forsikring af behandling, reha-bilitering og den livslangekontrol, og dels formidling af information og erfaringsud-veksling gennem bl.a. arran-gementer, magasin og bøger.

Ære og tak

Undervejs fik RYK et nytæressmedlem, Anders J.Andersen., og afslutningsvisvar der tak til den afgåedeformand Mikkel Bundgaardsamt bestyrelsesmedlem-merne Jane Horsewell ogGunnar Evers for god og tro-fast tjeneste

Tak til afgåede formand

Mikkel Bundgaards RYK-karriere går tilbage til 2004,hvor han blev valgt ind ibestyrelsen, og i 2006 blevden unge, jyske kandidatvalgt til formand. Eftersidste punkt på general-forsamlingen tog Jens BoSørensen ordet og takkedepå bestyrelsens og general-forsamlingens vegne Mikkelfor hans indsats som for-mand gennem seks år.- Du kom ind som en til-trængt ”ung løve” blandtos halvgamle, og det mestehar du sat dit præg på.Jens Bo nævnte blandt demange opgaver, Mikkel harberørt: sundhedspolitik,inkludering af pårørende,tilbud om mentor, udvi-delse af medlemsarran-gementer, internationaltfokus med Jane Horsewellog samarbejde med PTUom Sundhedsdag.- Du er et meget behageligtmenneske at arbejde sammen med. Rolig, ansvars fuld og med en lun humor.Og så holder jeg megetaf dine små kluk og hyg-gelige brummen, fortalteJens med glimt i øjet ogfortsatte:- Man kan altid forstyrredig, og så har du en irri-terende evne til ikke at fånævneværdige tømmer-mænd. Tak for dit formand-skab og tak for hidtidigtsamarbejde.Som tak fik Mikkel over-rakt Claus Meyers kogebogAlmanak og grillbestik. Omder ligger en skjult hen-tydning i bestyrelsens valgaf gave, melder historienikke noget om. Men monikke der bliver lidt tid tilkokkerere, nu hvor for-mandsposten er overladttil RYKs nye formand LotteTobiasen.B