Generalforsamling


RYKs medlemmer måtte i år en tur til Herning, hvor RYK holdt sin årlige generalforsamling. Det var Handicare Auto, der var vært for de 45 medlemmer og ledsagere, der var mødt op, og dagen bød da også på både biludstilling og indlæg om bevilling af biler foruden den ordinære generalforsamling.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det store værksted hos Handicare Auto i Herning var i dagens anledning dækket op med pyntede borde, og kaffe og sandwich stod klar til de ankomne deltagere til RYKs generalforsamling.

Indlæg ved Handicare

Efter velkomst indledte Robert Nielsen fra Handicare med et indlæg om regler og rettigheder ved bevilling af biler, herunder lånetyper, betingelser for tilskud og indretning. Indlægget gav anledning til mange spørgsmål, og afsluttende afslørede Robert Nielsen, at Handicare Auto har udviklet en ny og lydløs version af firmaets egen lift, der bliver lanceret i efteråret.

Beretning med nøgleord

Formand Lotte Tobiasen bød herefter velkommen. Til dagsordenens første punkt pegede bestyrelsen på Rikke Kastbjerg som dirigent, der som det første sikrede at indvarslingen var sket korrekt i henhold til vedtægterne.
Punktet beretning blev gennemgået med fremhævelse af få enkeltsager, der havde krævet ekstraordinært mange ressourcer. Nøgleordene var politisk arbejde, vidensdeling og erfaringsopsamling.
Den politiske del tog tidligere formand, Mikkel Bundgaard sig af ved kort at berette om RYKs kateterundersøgelse, RYKs foretræde for sundhedsmister Astrid Krag og ikke mindst om den nye vejledning til kommuner og regioner, der er direkte afledt af RYKs politiske engagement i indsatsen for udfasning og forbud mod ftalater og PVC i kateter.
- Vi er glade for ministerens initiativ og den nye vejledning, der skal sikre en udfasning af indkøb af ftalatholdige kateter. Det er RYKs håb på sigt, at det gøres ulovligt, men det kræver en EU afgørelse, fortalte Mikkel Bundgaard.
Nøgleordet vidensdeling fik Viggo Rasmussen, der berettede om RYKs nye bog, On the road again og den netbaserede Bilguide, man finder på RYKs hjemmeside, ryk.dk.
- Omdrejningspunktet for RYKs arbejde er udgivelse af publikationer og bøger, og nu har vi tilføjet en ny til samlingen, smækfyldt med livsbekræftende historier. Der er blevet taget godt imod bogen, der suppleres med nyttig og relevant info på Bilguiden, der er navigeringsmæssigt godt opbygget, så det er nemt at finde svar på de spørgsmål, man har, fortalte Viggo Rasmussen og tilføjede:
- Nu er det afgørende at få den solgt. Hver en krone går til RYK!
Lotte bidrog til vidensdelingen og berettede om et informationsprojekt for gående rygmarvsskadede, der skal lægges på ryk.dk
- Det bygger på samtaler med behandlere og rygmarvsskadede med gangfunktion, og vi forventer, når projektet er afsluttet engang i efteråret, at der bliver lagt over 80 sider information og vidensdeling på nettet til gavn for gående rygmarvsskadede.
Til nøgleordet erfaringsopsamling berettede Jesper R. Hansen om arbejdet med renovering af Tbasen, herunder med at få lagt basens data på mobile platforme.
- Det har krævet en simplificering af tbasen, men det er dog en begrænset løsning.
Jesper fortalte om RYKs samarbejde med TV Glad, der dog ikke matchet RYKs ambitioner, og om den tyske open source platform, Wheelmap, der har udviklet et flot navigationsværktøj som en app, og han påpegede muligheden for et samarbejde.
Til erfaringsudveksling knyttede Kenneth Ørbæk kort til beretningen om mentorordningen på Afdeling for Rygmarvsskader, der er baseret på frivilligt arbejde.
- Vi er ved at etablere nogle gode rammer for mødet mellem patient og mentor. Vi er 25 mentorer, der deltager i bl.a. arrangementer og træning.
RYK har haft møde med Videnscenter for Rygmarvsskadede i Viborg med henblik på opstart af en mentorordning baseret på erfaringer fra Hornbæk.

 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev enstemmigt godkendt. Det blev også det reviderede regnskab, der blev fremlagt af kasserer Christian Sørensen.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsendt en række vedtægtsændringsforslag, der primært var af principiel karakter (adresseændring, sproglig præcisering og modernisering af sproget). Bl.a. bliver de gamle betegnelser paraplegi og tetraplegi fremover ikke at finde i vedtægterne, som er blevet udskiftet med betegnelsen rygmarvsskade. Observatører fra behandlingsstederne i Hornbæk og Viborg udgår af vedtægterne, og samarbejdet baseres i stedet på årlige møder med kontaktpersoner. Forslaget om at udsende endelig dagsorden i stedet lægges på hjemmesiden sammen med beretning, regnskab og indsendte forslag blev nedstemt. Bestyrelsen blev forslået at revurdere forslaget med bl.a. hensyntagen til medlemmer, der ikke har netadgang.

Valg

Torben Bach Holm blev genvalgt som næstformand. Christian Sørensen genopstillede til kassererposten og blev valgt. Til de to bestyrelsespladser for to år, ønskede Kenneth Ørbæk genvalg. (Mikkel Bundgaard ønskede ikke genvalg). Blandt forsamlingen stillede Helle Smith og John Hinrup op. Efter præsentation af de opstillede blev Kenneth Ørbæk og Helle Smith valgt. Herefter var der valg til et bestyrelsesmedlem for et år. Følgende opstillede til posten: John Hinrup, Hanne Kokholm og Claus Torp. John Hinrup blev valgt. Under punktet valg af suppleanter stillede Hanne Kokholm, Mikkel Bundgaard, Claus Torp og Marianne Hou op. Mikkel Bundgaard og Claus Torp blev valgt. Til de to revisorposter blev Birgith Broberg og Søren Ingvardsen valgt, og revisorsuppleant blev Helle Nielsen.

Fremtidigt arbejde

Bestyrelsen havde ikke indlæg til punktet men gav ordet til forsamlingen. Fokus fra forsamlingen var den manglende viden i sundhedssystemet og deraf manglende henvisninger til de højtspecialiserede afdelinger i landet. Bestyrelsen blev opfordret til at henholde, at retningslinjerne for henvisning til specialiserede afdelinger bliver overholdt, og det blev foreslået, at RYK udarbejder skriftligt materiale. Mikkel Bundgaard beklagede, at emnet ikke har været prioriteret særligt højt i bestyrelsen men gav udtryk for, at det er et vigtigt og nødvendigt arbejde i RYK, og at der bør tages kontakt til landets sygehuse.
Fra en anden deltager blev bestyrelsen opfordret til at have fokus på den sundhedspolitiske vidensdeling og erfaringsudveksling, som altid har været en vigtig prioritering i RYK. Det blev i forlængelse af dette påpeget, at det var ærgerligt, at bestyrelsen ikke havde prioriteret deltagelse på den nordiske konference, NoSCoS i år.
Bestyrelsen blev også opfordret til at interessere sig for, hvad sker der, når vi bliver gamle.
Og til økonomien blev der foreslået at afholde velgørenhedskoncerter.

Eventuelt 

Under eventuelt blev spørgsmålet rejst om kriterier for rygmarvsskade i forhold til at være berettiget til behandling og genoptræning. Ingen opfølgning, ingen rehabilitering og egen oplæring i kateter var oplevelsen hos en deltager, der har en rygmarvsskade med gangfunktion.
- Hvor kan man få hjælp, spurgte hun.
Mikkel Bundgaard svarede, at en kronisk skade med følgevirkninger, fx blære- og tarmproblematikker, føleforstyrrelser og smerter indgår i vurderingen og han anbefalede, at man får en henvisning fra egen læge til et af landets to centre.
Med henvisning til RYKs økonomi anbefalede Kenneth Ørbæk medlemmerne at lave testamente til fordel for RYK.

Lotte Tobiasen takkede afslutningsvis Michael Bæk, der trådte ud af bestyrelsen samt dirigenten Rikke Kastbjerg, referenten Jesper R. Hansen og Helle Vibeke Christensen for at være praktisk gris.

Og ikke mindst blev der givet en stor tak til Handicare for godt værtsskab.