Høringssvar til ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland

I midten af marts fremsendte RYK høringssvar til ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Region Midtjylland har udarbejdet ny sundheds- og hospitalsplan, som RYK har fremsendt høringssvar til.
Planen har to formål. Det ene er at præsentere retning for fremtidens sundhedsvæsen i regionen og områder med særlig indsats i de kommende år. Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over regionens arbejde på sundhedsområdet.
Planen indeholder både fokus på den fysiske og den psykiske sundhed med bud på såvel udfordringer som løsninger.
- Sundhedsvæsenet er under pres, og der prioriteres stramt i forhold til, hvad man mener, er vigtigst. En relativt lille patientgruppe som vores kan nemt blive glemt i det store billede. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi gør opmærksom på vores eksistens for at vores felt ikke bliver nedprioriteret, fortæller samstemmende RYKs sundhedspolitiske konsulenter, Jens Bo Sørensen og Mikkel Bundgaard, der har skrevet høringssvaret.

Differentiering i patientbehov

RYKs høringssvar kommenterer bl.a. på planens bud på effektivisering. Her har RYK ytret ønske om behov for differentiering i patientbehov.
- En kort indlæggelsestid er mange steder et mantra, men når vi taler om rehabilitering af mennesker med rygmarvsskade, så er en kort indlæggelsestid ikke nødvendigvis et succeskriterium, fortæller RYKs sundhedspolitiske konsulent i vest, Mikkel Bundgaard og påpeger:
- Vores område er svært at effektivisere, da det meste rehabilitering foregår i mødet mellem borger og fagspecialister. Og et rehabiliteringsforløb mod en så stor grad af fysisk som mental selvhjulpenhed tager tid.

Udvikling i patientgruppe

RYK påpeger i sit høringssvar, at der længe er set en stigning af antallet af ældre mennesker (+60) på de to rehabiliteringscentre i landet. Samtidig ses flere overleve et cancer-forløb, men med en rygmarvsskade til følge.
- Vi forventer, at antallet af mennesker med rygmarvsskade med rehabiliteringsbehov vil stige fremover. Det medfører endnu flere aspekter i en i forvejen mange-facetteret rehabilitering og vil kræve, at der lægges planer for håndtering af fremtidige behov på området, forklarer RYKs sundhedspolitiske konsulent i øst, Jens Bo Sørensen og fortsætter:
- Allerede nu giver udviklingen af patientsammensætningen behov for større fokus på bl.a. den medicinske behandling. 

Nærhed og sammenhæng 

Et andet fokus, som RYK påpeger i sit høringssvar, er overgangen mellem den højt specialiserede behandling/rehabilitering og hjemkommunen.
- Det kan gøres bedre. Det skal sikres, at bolig, praktisk hjælp, hjælpemidler, hjælp til job, forberedelse af praktiserende læge, træningstilbud osv. fungerer optimalt og er på plads ved udskrivning, fortæller Jens Bo Sørensen med adressering til det kommunale system.
- Her bør tages yderligere ansvar.
Men samtidig understreger RYK i sit høringssvar, at den højt specialiserede behandling, rehabilitering og livslange kontrol altid bør foregå i hænderne på de højt specialiserede fagfolk.
- Derfor foreslår vi etablering af udgående teams fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), der dels kan understøtte og lette den svære overgang ved udskrivelse til eget hjem, dels rådgive og undervise de fagpersonaler, som patienten efter udskrivelse bliver afhængig af. Dette har RYK allerede drøftet med ledelsen på VCR.
I øvrigt er det RYKs vision, at disse team forankres i et landsdækkende samarbejde mellem VCR, Afdeling for Rygmarvsskader, Aarhus Universitetshospital (AUH) og Rigshospitalet.
- Ud over lokal rådgivning vil et sådant team kunne udbrede viden om rygmarvsskader ift. det øvrige hospitalsvæsen, fysioterapeuter, speciallæger, praktiserende læger, træningscentre og mange andre, der trænger til viden og supervision på området, forklarer Jens Bo Sørensen.

Grænseland og tilgængelighed

Der er produkter, som er nødvendige i flere rygmarvsskadedes hverdag, som ligger i grænselandet mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Mikkel Bundgaard forklarer:
- RYK efterspørger her en afklaring om bevillingsansvar.
Også plan for tilgængelighed til praktiserende speciallæger efterspørges, idet mange klinikker ikke er tilgængelige for kørestolsbrugere.
- Regionen bør overordnet tænke i universelt design.

Begrænset kapacitet

RYK påviste i 2007, at VCR efter deres ombygning stadig havde for få senge. De har i dag 35 senge uden mulighed for udvidelse (pga. fredning).
- Behovet er efter RYKs mening betydeligt større. Tilbage i 2007 regnede vi det ud til 53 senge. Behovet er næppe mindre i dag, fortæller Mikkel og understreger, at de højt specialiserede fagfolk gør et fremragende arbejde, men at kapaciteten er for lille og behovet er stigende.
- RYK mener stadig, at en fremtidig flytning til AUH er den rette, faglige beslutning - også set i lyset af alle de AUH-placerede specialer, som vores område er afhængige af.

Sundhedsfremme og forebyggelse

I høringssvaret er der også fokus på sundhedsvæsenets kendskab til den højtspecialiserede behandling og livslange kontrol af rygmarvsskadede.
- Vi ser for mange blandt vores medlemmer, der alt for sent ender med den rette behandling, fortæller Jens Bo Sørensen og påpeger:
- Disse behandlingsmæssige fejlplaceringer samt statistikker på området indikerer desuden, at der er et mørketal af mennesker med rygmarvsskade, der aldrig får den rette rehabilitering og efterfølgende, livslange kontrol. Denne mangel på kendskab til den rette behandling skal elimineres. De tidligere nævnte udgående teams kan også spille en væsentlig rolle i den forbindelse.

Samarbejde med interesseorganisation

RYK hylder ethvert initiativ til at udbygge regionens samarbejde med interesseorganisationer, som RYK - Rygmarvsskadede i Danmark.
Fagfolk og brugere kan lære af hinanden, mener de to sundhedspolitiske konsulenter.
- Vi kan ikke blot bidrage med formidling af viden, men også inddrages med vores erfaring i fx projekter og øvrige tiltag med fokus på patientgruppens behandling og rehabilitering. Som brugere af sundhedsvæsenet har vi en stor, personlig erfaring, ligesom vi får gode input fra vores netværk og medlemmer. 

Høringsversionen af sundheds- og hospitalsplanen ligger på regionens hjemmeside rm.dk, hvor også alle høringssvar er offentliggjort. 

Det gældende grundlag for organiseringen af rehabilitering, behandling og kontrol af rygmarvsskadede i Danmark er fortsat Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1994: ”Para- og tetraplegi – organisation af behandling og kontrol”. 
Nærværende kommentarer til Region Midts Sundheds- og hospitalsplan falder i god tråd med redegørelsens konklusioner. Det bør dog nævnes, at Sundhedsstyrelsen planlægger en revision og tiltrængt opdatering af redegørelsen, da der er kommet meget ny viden og andre muligheder til siden 1994.