Jubimæum: RYK i tal

Tekst: Birgitte Bjørkman

De læsere, der ikke kender RYKs historie, kan starte her.I årstal beskrives de større begivenheder i foreningens40-årige beståen frem til i dag. For forståelsen skaldet nævnes, at RYK tidligere hed Paraplegikerkredsenog RYK! magasin hed Paraplegi. Foreningen og bladetskiftede navn i 2002.

1972:

Arbejdsgruppe nedsættes under initiativ af afdøde over-læge Bodil Eskesen, med det formål at stifte en specialkreds af rygmarvsskadede under den daværende Landsforeningen af Vanføre (nu DHF).

1974

: Første seminar afholdes på Egmont Højskolen. Fast spal-teplads i det daværende Vanføreblad.

1975:

Paraplegikerkredsen (PK) stiftes formelt med de førstevedtægter. Bestyrelsen er selvbestaltet og består af 12 med-lemmer. Overlæge Bodil Eskesen er formand. Samme år udkomkredsens første vejledningspjece til patienter og pårørende.

1979:

PARAPLEGI udkommer for første gang med i alt 16 sider.Udkommer 2 x årligt.

1980:

Stort nordisk seminar på Egmont Højskolen og det første’spadestik’ til samarbejde med de øvrige nordiske rygmarvs-skadeorganisationer. Nordiska Rygmärvsskadade Rådet (NORR)blev dannet.Menige medlemmer starter debat i PARAPLEGI om manglendemedlemsindflydelse og demokrati. Desuden heftig debat omden fremtidige para- og tetraplegibehandling i Danmark.

1982

: 10-års jubilæum, som fejres med stort sommerseminarsamt med et jubilæumsnummer af PARAPLEGI.

1983

: Nedsættelse af arbejdsgruppe med det formål at udar-bejde forslag til nye vedtægter med bl.a. demokratisk valg tilbestyrelse. Samme år præsenteres PKs diasserie “Para- og tetra-plegi” med tilhørende hæfte.

1984

: 1. udgave af PKs røde håndbog udkommer. Forslag til nyevedtægter foreligger.

1985

:: 1. generalforsamling. Den demokratisk valgte bestyrelsekonstituerer sig selv med formand, som bliver Per Tanghøj.

1986:

1. ordinære generalforsamling. 2. udgave af håndbogenbliver trykt.

1987:

Indgår samarbejde med PTU og Hafnia Forsikring omTrafikinformatørerne.

1988:

Birgitte Bjørkman bliver ny formand. Åben forhandlingmed PTU om evt. sammenlægning. Generalforsamlingen beslut-ter ved afstemning, at PK forbliver specialkreds i DHF.

1989:

3. ordinære generalforsamling, som afholdes overen weekend med workshops om økonomi og organisation.Samme år udgives oplysningspjece for praktiserende læger oghjemmesygeplejersker.

1990:

PK afholder sammen med PTU et stort internationalt sym-posium om forskning i reparation af rygmarvsskader. PK udgiveroplysningspjece for praktiserende fysioterapeuter.

1991:

Deltager i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørendeden fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandlin-gen i Danmark. PK udgiver sammen med PTU bogen: “Kommervi til at gå......?”.

1992:

20-års jubilæum fejres med reception og fest samt stort jubilæumsnummer af PARAPLEGI. Udgivelse af den nye hånd-bog: “Du er dig selv”. PK får nyt logo.

1993:

I samarbejde med Hornbæk og Viborg afprøver PK kræf-ter med ”Siddeklinik” på PTUs Hjulmarked ’93.

1994:

Vibeke Sørensen vælges til ny formand. Udgivelse af oplysningspjece om graviditet og fødsel.

1995:

Udgivelse af oplysningspjece for pårørende.Informationskampagne i samarbejde med DHF: “Tænk dybt -før du vover halsen”.

1996:

Anders J. Andersen bliver valgt til ny formand. Afholdelseaf fremtidsseminar.

1997:

25-års jubilæum fejres med reception samt jubilæums-nummer af PARAPLEGI. Udgivelse i bogform af rapporten:“Livserfaringer med para- og tetraplegi”. Birgitte Bjørkman bli-ver udnævnt til æresmedlem. PK kommer på internettet.

1998:

PK og PTU afholder i samarbejde et stort internationaltsymposium om reparation af rygmarvsskader.

1999:

52.000 Go-cards gør PK landskendt med postkort medteksten ”Lam” og ”Hjulspind”. Det er også året, hvor ”Kend dinhandicapbil” udgives. Den internationale rygmarvsskadekonfe-rence, IMSOP bliver for første gang afholdt i København. PK errepræsenteret. Reception i DGI-byen i København i anledningaf udgivelsen af 2000-kalenderen ”Livet for givet”.

2001:

Tilgængelighedsdatabasen lanceres på paraplegi.dk og i rækken af bøger udgives ”Sex – en guide til rygmarvsskadedeog deres pårørende”. Der etableres en pårørendedatabase.

2002:

Jane Horsewell bliver ny formand. PK skifter navn tilRYK – Rygmarvsskadede i Danmark og Paraplegi bliver døbtRYK! To nye, flotte bøger ser dagens lys: “Brudstykker -Rygmarvsskadede fortæller” og “Para- og tetraplegi - en hånd-bog for rygmarvsskadede”.

2003:

Første caféaften afholdes med Astra Tech som vært.RYK udgiver en ny hvervefolder i et lille handy CD format samtfolderen ”Kom godt af sted med Tilgængelighedsbasen” medtilhørende blok til registrering.

2004:

RYK! runder 25 år og fejrer sit jubilæum på Rehab messenmed en kæmpestor lagkage og champagne.

2005:

Der afholdes et stort et-dags-seminar med fokus påblæren.

2006:

Mikkel Bundgaard overtager formandsposten.

2006:

ESCIF – European Spinal Cord Injury Federation (deneuropæiske rygmarvsskade paraplyorganisation) bliver grund-lagt, og Jane Horsewell vælges som bestyrelsesmedlem i ESCIF.

2009:

Bogen ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede” udgives.Jørgen Lenger udnævnes til æresmedlem.

2010:

RYK v/ Anders J. Andersen og Ellen Dall afgiver et omfat-tende høringssvar i forbindelse med Region Midts udredning af rehabilitering af rygmarvsskadede i Vestdanmark. Høringssvaretafslører fejl og mangler ved regionens udredning.

2010:

RYK bestyrelsesmedlem Jane Horsewell bliver valgt tilpræsident for ESCIF.

2011:

RYK og Coloplast lancerer forårsmøder for medlemmer iøst og vest. I et samarbejde med Afdeling for Rygmarvsskaderetableres en mentorordning for patienter med navnet REFLEX.

2012:

RYK udgiver On the road again – efter en rygmarvsskade,der indeholder 16 portrætter med fokus på bilen. Anders J.Andersen bliver udnævnt til æresmedlem.

Nyt æresmedlem

Ved generalforsamlingen fik RYK et nyt æresmedlem; detfemte i rækken gennem RYKs historie.

- Det er altid svært at skulle fremhæve nogle personer fremfor andre, indledte RYKs tidligere formand, Mikkel Bund-gaard og fortsatte:- Men det er en enig bestyrelse, der står bag udnævnelse af RYKs femte æresmedlem.Herefter bad Mikkel tidligere sundhedspolitisk konsulent,Anders J. Andersen om at komme op.- Anders, du har i mange år arbejdet ihærdigt til gavn forforeningens medlemmer. Mere konkret har du i samarbejdemed Eva Glistrup hjulpet mange enkeltpersoner med ryg-marvsskade til at modtage den rette behandling og rehabi-litering. I forlængelse af det arbejde har du yderst ihærdigtog kompetent knoklet på politisk plan for at forbedre reha-biliteringen af mennesker med en rygmarvsskade, fortalteMikkel og fortsatte:- Dit store arbejde er foreløbigt kulmineret med RYKshøringssvar i forbindelse med den fremtidige behandling ivest; et arbejde, du udførte i samarbejde med Ellen Dall, ogsom har givet RYK et renommé som en seriøs, sundheds-politisk aktør med vægt bag vores ord blandt vores samar-bejdspartnere, politikere lokalt og nationalt, journalister ogi sundhedsektoren.Til Anders’ store indsats kan lægges seks år som formand,en central rolle i flere af RYKs bogudgivelser, medvirkendetil at fremme forskningen inden for behandling af rygmarvs-skadede og medarrangør af internationale symposier.Med æresmedlemsskabet følger udover æren livslangt med-lemsskab af RYK, og afslutningsvis overrakte Mikkel et fintæresbevis til Anders.