Ministerens brev til kommuner og regioner vedr. ftalater i katetre

 

 

Til samtlige regioner og kommuner i Danmark

Holbergsgade 6 DK-1057 København K

T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Dato: 6. maj 2013
Enhed: Sundhedsjura og læ- gemiddelpolitik
Sagsbeh.: SUMBGB
Sags nr.: 1210358
Dok. nr.: 1204937

Den seneste tids debat om anvendelse af ftalater i medicinsk udstyr har været medvirkende årsag til, at jeg har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgrup- pe, som skal kigge på anvendelse af skadelige ftalater i medicinsk udstyr.

I arbejdsgruppen deltager repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Foreningen af Privathospitaler i Danmark, Forbrugerrådet, Medicoindustrien, Lægevidenskabelige Selskaber, Miljøstyrelsen, Sundheds- styrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Målsætningen i arbejdsgruppen har været, at gøre det muligt for regioner, kommuner og privathospitaler at tage konkrete initiativer med henblik på at re- ducere anvendelse af medicinsk udstyr indeholdende skadelige ftalater i det danske sundhedsvæsen, og at sikre at indkøb af medicinsk udstyr kan ske på et oplyst grundlag.

Medicinsk udstyr er omfattet af EU-traktatens regler om varernes frie bevæge- lighed og EU’s udstyrslovgivning. Dette er ensbetydende med, at der ikke kan indføres et nationalt forbud mod bestemte typer af ftalater i medicinsk udstyr.

På baggrund af arbejdet i arbejdsgruppen er der blevet udarbejdet vedlagte vejledning til regioner, kommuner og privathospitaler om gennem et fortsat fo- kuseret indkøb over de kommende år at arbejde på en målrettet reduktion af indkøbet af medicinsk udstyr indeholdende skadelige ftalater, hvor det er mu- ligt.

Jeg skal opfordre til at regioner, kommuner og privathospitaler lader sig inspi- rere af vejledningen i forbindelse med fremtidige indkøb af medicinsk udstyr, da vi igennem ændret adfærd i indkøbsmønstret forhåbentlig vil kunne påvirke producenter/fabrikanter af medicinsk udstyr til at udvikle medicinsk udstyr uden indhold af skadelige ftalater.

Med venlig hilsen

 

Astrid Krag