Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2015

Referat fra RYK bestyrelsesmøde 19. april 2015

 

Tid: 19. april 2015 kl. 12-18.

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Afbud: Torben Bach Holm og Henrik Aundal.

1. Valg af mødeleder og referent.

Mikkel blev valgt som mødeleder og Astrid som referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 5 m og n.

3. Økonomi

a. Det er siden sidste bestyrelsesmøde lykkedes at få finansieret yderligere af udgiften til en ny MAC til redaktricen af RYK via fondsmidler. (asb)

b.  Det er lykkedes at få støtte fra Vanføre fonden til RYKs deltagelse i Wings for Life World Run i Aarhus den 3. maj 2015, hvor vi nu har bestilt en stand fælles med PTU. (asb)

c. Der er efter aflysningen af forårsseminaret på grund af manglende midler kommet bevillinger fra to fonde på til sammen 50.000 kr. Vi skal drøfte, hvad der skal ske i forhold til det planlagte - og indtil videre aflyste - seminar. (asb)

Kenneth oplyste, at han i samråd med Helle har reserveret Musholm til seminaret i den sidste weekend i november 2015. John Hinrup deltager fortsat i planlægningen af seminaret. Der mangler en finansiering på ca. 30.000 kr., men der er enighed om, at seminaret nu skal afholdes, medmindre der ikke kommer tilmeldinger nok.

Det var enighed om, at seminaret ikke må blive ”skrabet”. Det kan derfor komme på tale at øge deltagerbetalingen, og at RYK bidrager til resten med sin formue, hvis der ikke kan skaffes yderligere fondsmidler.

d. Orientering om opfølgning i forhold til Arvid Nilssons fond. (asb)
Astrid og Kenneth oplyste, at Jens Bouet fra DHF har sendt en ansøgning til fonden med henblik på at få tilsagn om bidrag til ferieformål til enkelt-medlemmer af DHF.

e. Gennemgang af årsregnskab for 2014 af kassereren (asb).
Christian gennemgik årsregnskabet. Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Det blev drøftet, hvordan sommerkursets indtægter og udgifter skal indgå i regnskabet fremover. Christian oplyste, at de ikke kommer til at indgå i regnskabet for 2014, og det vil der blive lavet en note om.

Mikkel orienterede om, at Henrik har lavet en oversigt over ansøgninger til fonde og deres bevillinger. Mikkel vil videresende oversigten til alle i bestyrelsen.

Det blev foreslået, at der pga. faldende abonnementsindtægter for RYK! kan sættes en kode på i forhold til hjemmesiden, så man kun kan læse bladet på hjemmesiden, hvis man angiver sit medlemsnummer – i hvert fald for det seneste kalenderår. Mikkel vil spørge webmasteren om, hvad der kan lade sig gøre.

4. Planlægning af generalforsamlingen den 20. juni 2015.

Hvem stiller op til ledige poster? Det vil være af stor betydning at få fastlagt på mødet i videst muligt omfang i forhold til de siddende bestyrelsesmedlemmer, som ikke allerede har meldt ud.

Hvilke opgaver skal vi have løst (fabrikation og udsendelse af indkaldelser, velkomst, præsentation, beretning, redegørelse for regnskab, referat, evt. indkøb af gaver, m.m.)?

Hvem tager sig af hvad? (asb)

Endelig dagsorden skal sendes ud 14 dage inden generalforsamlingen.

Sponsering af udgifter til porto til at sende indkaldelser ud for blev drøftet. Mikkel vil spørge Langhøj i Aarhus, om de vil være interesserede i det.

Mikkel oplyste, at Thomas Borghus kommer og spiller. Torben vil komme med et udkast til beretning. Mikkel vil spørge, om René Skau Bjørnsson også vil være dirigent på generalforsamlingen.

Mikkel laver indkaldelsen.

Christian kan muligvis ikke deltage i generalforsamlingen, men han vil gerne genopstille som kasserer og sender noget på skrift herom til Mikkel, så det i givet fald kan læses op på generalforsamlingen. Christian har aftalt med revisor Søren Ingvardsen, at han i stedet for Christian deltager på generalforsamlingen og gennemgår regnskabet med bistand fra den øvrige del af bestyrelsen.

Helle orienterede om, at hun gerne vil overveje at stille op som formand. Hun har nogle forbehold af hensyn til sit helbred. Mikkel vil også gerne opstille igen – også som næstformand. Camilla og Kenneth vil gerne stille op igen som bestyrelsesmedlemmer.

Den siddende bestyrelse gav sin opbakning til det.

Der skal findes kandidater til suppleantposter og et bestyrelsesmedlem. Mulige emner blev drøftet. Kenneth forsøger at finde kandidater fra Sjællandsområdet, og Mikkel og Camilla kontakter henholdsvis Rune Støvring og Kjeld.

Christian oplyste, at revisor Søren Ingvardsen og Birgith Broberg er villige til genvalg.  

Astrid påtog sig at indkøbe gaver og skrive referat fra generalforsamlingen.

5. Arrangementer, status, evaluering og nye initiativer

a. Nordisk netværk for kvinder med rygmarvsskade er etableret på en konference hos PTU i januar 2015. Helle har tidligere udsendt et fint referat fra konferencen, og der er en artikel om konferencen i RYK! nr. 1 2015. (asb)

Helle oplyste, at netværkets facebookside fungerer godt, og der kommer en workshop på NoScos til efteråret.

b. Der har været afholdt Kvindedag i Vingsted den 11. april 2015.
Orientering herom ved Helle, der har været med i planlægningen af denne og den kommende Kvindedag i Humlebæk den 25. april 2015. (asb)

Helle orienterede om dagen i Vingsted. Der skal formentlig ske nogle justeringer i forhold til seminaret i Humlebæk, men hun vurderer alligevel arrangementet som en succes - samlet set.

c. Efter sidste bestyrelsesmøde indgik Kenneth og Helle i en arbejdsgruppe sammen med medlemmer fra PTU om at arrangere, at ESCIF kunne holde kongres i Danmark i 2016. Det har vist sig, at det ikke bliver til noget. Nærmere orientering herom fra Kenneth og Helle (asb).

Kenneth orienterede om forløbet om aflysningen. Astrid bemærkede, at det i materialet fra ESCIF i Mikkels mail af 10. april 2015 ser ud til, at Danmark er mulig vært i 2017. Det vil Mikkel følge op på.

d. Der skulle den 24. marts 2015 have været møde med ledelsen på Afdeling for Rygmarvsskader, Hornbæk. Mødet er udsat til den 29. april 2015. Mikkel, Helle, Kenneth og Jens Bo deltager fra RYK. Nærmere orientering fra Mikkel. (asb)

Mikkel oplyste, at der er udfærdiget en dagsorden til mødet, hvor der blandt andet skal diskuteres besparelser.

e. Den 17.-19. marts 2015 har Wolturnus arrangeret gratis Hjælpemiddel Road Show i Midt- og Sønderjylland. Er der nogen, der har deltaget? (asb)
Der var ingen, der havde deltaget eller havde nærmere kendskab til arrangementet.

f. Opfølgning på planlægning af seminar for gående - orientering fra Camilla og Mikkel. (asb)

Punktet blev drøftet. Der er gået lidt dødvande i projektet, så det er p.t. udskudt, men ikke opgivet.

g. RYK har fået et spørgeskema fra ESCIF om Successfull Integration Project - Quality of Life, der skal udfyldes inden den 30. april 2015. Hvordan forholder vi os til det? (asb)

Kenneth orienterede om baggrunden for udsendelse af spørgeskemaet. Han vil gerne lave udkast til besvarelse, og Helle vil gerne være behjælpelig med det. De sender besvarelsen rundt til bestyrelsen til eventuelle kommentarer.

h. RYK skal sammen med PTU have en stand i forbindelse med Red Bulls Wings for Life World Run i Aarhus d. 3. maj. Telt, t-shirts og kæmpe billede med keruben Camilla er bestilt. Postkort og ekstra RYK!-magasiner skal uddeles på dagen. Barbara, hendes far Jesper og Mikkel vil passe standen sammen med to fra PTU. Mikkel har sagt ja til at være tovholder på den. Vi kan godt bruge flere hænder til at dele postkort og RYK! ud. (mb)

Helle orienterede. Flere bestyrelsesmedlemmer oplyste, at de også kommer forbi og gerne giver en hånd med i standen. Der er desværre ikke så mange tilmeldte på RYKs hold endnu, men vi håber på lidt flere, selv om det desværre er indtrykket, at nogle medlemmer af RYK ikke har meldt sig til på grund af utilfredshed med betingelserne for at deltage. Det er holdningen i bestyrelsen, at vi vil arbejde på at få ændret disse betingelser, hvis eller forhåbentlig når løbet kommer til Danmark igen.

Mikkel nævnte, at Vanføre fonden har kontaktet ham og bedt om, at der i forbindelse med reklame for løbet bliver gjort opmærksom på fondens navn, da de har støttet projektet med et beløb. Mikkel sørger for, det kommer på hjemmesiden og ud på de sociale medier. Mikkel kontakter Vanføre fonden for at høre, om de har noget reklamemateriale, vi kan bruge. Helle spørger alternativt Birgitte, om det er muligt at få lavet et skilt til standen med Vanføre fondens navn.

i. NoSCoS konference i Trondheim 9.-11. september. Det nordiske kvindenetværk laver en workshop, hvor Helle deltager. LARS er tovholder for en anden workshop med forskere fra Norge, Sverige og forhåbentlig Danmark samt repræsentanter fra samme landes rygmarvsskadeforeninger. Emnet er øget samarbejde mellem de nordiske landes forskere. Her skal RYK også gerne være repræsenteret. Vi skal have søgt fondsmidler til deltagelse. (mb)

Der er NORR-møde den 8. september 2015, som holdes i tilknytning til konferencen.

Mikkel orienterede om den planlagte workshop for øget samarbejde mellem de nordiske landes forskere.

Helle og Mikkel deltager fra RYK. Astrid prøver at skrive et udkast til ansøgning til fondsmidler til dækning af rejseudgifter, hvis hun får et budget og evt. tidligere ansøgninger til lignende arrangementer. Christian vil gerne bidrage med forslag til fonde, der kan søges.

j. ESCIF generalforsamling 20. maj 2015 i Brno, Tjekkiet. Jane stemmer på vegne af RYK, da der ikke er andre RYK’ere, der deltager.

ESCIF holder møde første weekend i september. Kenneth og Helle, der deltager i projektgrupper om integration, kan ikke deltage. Andre, der kan? (mb)

Kenneth orienterede om, at mødet formentlig bliver flyttet til en anden dato. Vi afventer derfor, hvad der sker.

k. Der har det seneste år været flere perioder hvor vores mail info@ryk.dk ikke er blevet tjekket. Birgitte foreslår at nedlægge den, så vi ikke risikerer, at vigtige beskeder bliver overset. (mb)

Både Mikkel og Torben har tjekket mail-adressen efter Ann’s udtræden af bestyrelsen. Christian har også taget sig af henvendelser på mailen om opsigelse af abonnementer og udmeldelser. Kenneth vil gerne tjekke mailen fremover.

l. Vibeke Sørensen stopper som tovholder for planlægningsgruppen af sommerkurset gennem mange år. Det skal markeres på en eller anden måde. (mb)

m. Mikkel skal til møde på VCR og mødes med socialrådgiverne den 20. april 2015 for at fortælle, hvad RYK kan tilbyde nyskadede. Der skal herudover aftales en mødedato med VCRs ledelse og RYK. Det vil Mikkel tage en kontakt til VCR om. Astrid, Camilla og Mikkel vil gerne deltage, og Helle vil også overveje det.

n. Mikkel foreslog, at der holdes et møde med ledelsen i DHF med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer for RYK for at styrke det gode samarbejde. Der var tilslutning hertil. Mikkel vil prøve at få et sådant møde i stand.

6. Sundhed/Forskning/Politik

a. Efter paneldebatten i efteråret om antallet af sengepladser i Glostrup har Jens Bo og Stig Langvad fortsat dialogen med en regionspolitiker i Hovedstaden. Det har medført, at man overvejer at få lavet en målrettet information til praktiserende læger og sygehusafdelinger om, hvor de kan henvende sig for at få specialiseret viden om patienter med rygmarvsskader, f.eks. Glostrup og Rigshospitalet.

Jens Bo har i øvrigt efter det seneste bestyrelsesmøde efterlyst mere aktiv deltagelse fra bestyrelsens side i sundhedspolitiske spørgsmål og har opfordret bestyrelsen til at finde de nødvendige ressourcer hertil. (asb)

Punktet blev drøftet, og bestyrelsen er opmærksom på problematikken. Bestyrelsen anerkender vigtigheden af, at det prioriteres højt, men må også erkende, at det opleves som et område, som de fleste i bestyrelsen står noget tøvende over for at håndtere.

Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk er pålagt besparelser igen. Denne gang skal der ske fyringer. Personalet har skrevet et åbent brev, som er sendt til flere dagblade. Det ligger også som nyhed på ryk.dk. (mb)

b. Birgitte Hansen fratræder som ledende overlæge i Hornbæk. Fra den 1.april 2015 består afdelingsledelsen af ledende oversygeplejerske Hanne Folden Lindholdt og ledende terapeut Mette Molin. Birgitte Hansen fortsætter som læge på stedet. Klinikken har ændret navn til Klinik for Rygmarvsskader (før: Afdeling for Rygmarvsskader).

7. DHF-nyt, herunder de andre specialkredse.

Der har været møde i DHF den 28. marts 2015. Kenneth og Helle deltog og orienterede nærmere. Mødet drejede sig om besparelser og ændringer i  vedtægterne. Der kommer et referat fra mødet.

8. Næste bestyrelsesmøde.

Planlægges den 20. juni 2015, når generalforsamlingen er holdt, og vi ved, hvem, der er med i den nye bestyrelse. (asb)

9. Evt.    

Der var ikke noget under dette punkt.