Referat af bestyrelsesmøde februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde i RYK den 2. februar 2014

Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.

Tilstedeværende:

Kenneth Ørbæk, John Hinrup, Christian Sørensen, Torben Bach Holm, Mikkel Bundgaard, Lotte Tobiasen.

Gæst: Lasse Fogh.

Afbud: Claus Torp, Mai Novak, Helle Schmidt.

Tekst skrevet med kursiv er referat fra mødet. Øvrig tekst er fra dagsordenen.

pkt. 1. Valg af mødeleder og referent

Lotte mødeleder, Mikkel referent.

pkt. 2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

pkt. 3. Referatskrivning

Referatskrivning er en stor og til tider svær opgave, hvilket har betydet, at referaterne nogle gange er blevet udsendt meget sent og forinden har medført en del bøvl.

Bestyrelsen skal drøfte, hvorledes denne opgave fremover kan løses på en måde, der er tilfredsstillende for alle parter.

Der er flg. forslag:

1. Referenten skriver et beslutningsreferat, der godkendes på selve mødet. TBH

2. Vi forsøger at finde en ekstern sekretær, der vil skrive referater og evt. også løse andre administrative opgaver. LT

3. Andre forslag?

I dag laver vi et beslutningsreferat, som løbende godkendes på mødet. Dog er det vigtigt, at det giver mening for udenforstående som ikke har deltaget i mødet.

pkt. 4. Godkendelse af referat af 2. november 2013

Referatet er godkendt pr. mail.

pkt. 5. Økonomi (CS)

a)     Foreløbigt resultat 2013 –CS

Kommentarer:

  • Bestyrelsesudgifter nogenlunde uændret i 2012-13
  • Regnskabet er foreløbigt, da redaktørens løn i 4. kvartal ikke kendes præcis.
  • Samme med portostøtte.
  • Udgifter til NBC cirka 18.000 kr. pr. år inkl. porto.

b) Besparelser i DHF og dermed også RYK. -CS

Der skal findes konkrete besparelser i budgettet for 2014 (vedhæftet) LT.

Rammebevilling yderligere beskåret med 40 %

Ny kontaktperson i Wellspect. Usikkert om de fortsætter som sponsorer.

Torben: Mulig ny sponsor / annoncør: Focus On Care. Forslaget er 4 cafe-aftener, en folder m RYK blad, evt. rullereklame på RYK.dk.

Forslag til besparelser;

-          Hjemmeside

-          Kørsel til medlemmer

-          Boglager

Sommerkursus – Der spares på planlægningsgruppens betaling. Det er deres eget forslag, at de betaler halv pris.

Generalforsamling: Vi fastholder nuværende køretakst.

Kørsel til frivillige: Torben og Christian laver oplæg til næste møde om nedsættelse.

Bestyrelsesmøder antal: Vi lader den nye bestyrelse beslutte, da det afhænger af den geografiske placering.

Suppleanters deltagelse i møder: Lader den nye bestyrelse beslutte.

Boglager: John og Torben undersøger om de kan opmagasinere lageret.

Christian tager spareforslagene til efterretning.

b)     økonomisk støtte til DHF

Bestyrelsen beslutter at vi udskyder udbetaling af rammebevilling. Vi behøver dem tidligst 1.8 2014.

Torben sørger for en notits i RYK! om DHF’s økonomiske situation og om hvordan RYK håndterer det.

-        Vi opfordrer medlemmer til at støtte økonomisk.

pkt. 6. Det fremtidige bestyrelsesarbejde og rekruttering

a) afklaring af om de siddende bestyrelsesmedlemmer genopstiller

John: Endnu ikke besluttet.

Mai: Genopstiller ikke.

Claus: Genopstiller ikke.

Mikkel: Genopstiller.

Lotte: Genopstiller ikke.

b) hvordan hjælper vi den nye bestyrelse bedst i gang?

Se ”møde om rekruttering” og ”årsager til ophør”, som er vedhæftet og også tidligere udsendt. LT

Mikkel laver oplæg til ny bestyrelse. Udgangspunkt er referat af møde om rekruttering.

c) rekruttering

Drøftelse af ideer til yderligere tiltag samt konkrete forslag til kandidater til formand og bestyrelse. Herunder afklaring af, hvorvidt bestyrelsen ønsker at opfordre fagpersoner til at stille op til bestyrelsen. LT

Vi har spurgt flere kandidater og flere har sagt ja til at stille op. Men vi fortsætter eftersøgningen.

pkt. 7. Arrangementer

a) temadage om sex og livskvalitet – evaluering (LT/TBH)

Den skriftlige evaluering (vedhæftet) er fin for begge arrangementer. Svarprocenten er dog ikke høj for arrangementet i Aarhus, hvor evalueringsskemaerne blev tilsendt deltagerne efter temadagen. LT

b) forsknings- og sundhedsdag i samarbejde med PTU – evaluering

Enighed i arbejdsgruppen om at dagen forløb godt. Efterfølgende kritik fra sponsor vedr. fremvisning af produkter fra konkurrerende firma som ikke var sponsor.

Kenneth vil gerne fortsætte som RYKs repræsentant i gruppen.

Birgitte også stadig med.

c) temadage for gående rygmarvsskadede – status (LT)

De skriftlige evalueringer (vedhæftet) er fine. Der blev udtrykt ønske om flere arrangementer for målgruppen. LT

d) arrangementer for unge i samarbejde med Coloplast – status (KØ)

Se punkt e.

e) forårsmøder med Coloplast – status (KØ)

Vil lave elektronisk spørgeskema for at finde frem til næste tema.

Stadig et arr. i øst og i vest. Overvejer VCR som placering.  Rykkes til august/september.

Overvej at kombinere det med efterårsseminar på VCR / Kimen.

f) generalforsamling 2014 – status (LT)

Se vedhæftede indbydelse til RYK! magasin og ryk.dk. Der er planer om at indlede dagen med et oplæg om kontinenshjælpemidler, herunder produkter (v. Coloplast), bevilling/rettigheder (v. DHFs rådgivning om muligt) og RYKs politiske arbejde på området (v. Mikkel).

Landsformand Susanne er hyret som dirigent.

g) sommerkursus 2014 – status (KØ)

Se under punkt 5 økonomi.

h) familiedag - status (KØ)

Helle Vibeke og Kenneth planlægger arrangement til efteråret, 1. weekend i september.

Skal annonceres i RYK!, Ryk.dk og Facebook.

i) efterårsseminar 2014 – status (KØ)

Har lavet program. Ligger på Skydrive.

Er ved at finde sponsorer – har fundet en.

Budgettet skal ikke vise underskud. Det har vi ikke råd til. Deadline 1.9 – ellers bliver vi nødt til at aflyse.

Notits til RYK! Og Ryk.dk.

Kenneth undersøger betingelserne for kontrakten med Skt. Helene.

j) friluftsarrangement på VCR (LT)

Kanoarrangement med overnatning i tipi. Dato 30. - 31. august.

Arbejdsgruppe er Jørgen Viberg, Lotte og Mikkel. Erik fra Handikano.

k) Rehab-messe

Der er Rehab-messe i Bella Center den 9.-11. september. Skal RYK deltage med egen stand eller evt. sammen med DHF? DHF vil gerne samarbejde med os. Forbundet afventer pt. svar på ansøgning om midler til messen. LT

Vi beslutter, at vi ikke har egen stand. Afventer svar fra DHF om de får midler til at deltage.

l) andre arrangementer?

Torben spørger Focus on Care, om de vil lave cafe-arrangementer i år.

pkt. 8. Orientering fra og opfølgning på igangværende aktiviteter i RYK

a) Gå-Johhny:

Gå-Johnny mangler nye stamceller. For tiden foregår der en del interessante forskningsprojekter rundt i verden om behandling af rygmarvsskader. Vi kunne rigtig godt bruge en eller to personer som har interesse og energi til at følge dette og evt. hjælpe med at formidle det på hjemmeside og i RYK! MB

b) Revision af hvervefolder (KØ og JMH)

Budget lavet.

Kenneth og Torben lover at kigge på tekst snarest. Efterfølgende søges fonde.

c) ryk.dk og T-basen

Vertikal arbejder stadig på færdiggørelsen af ryk.dk, men der er sket fremskridt. Log-ind funktionen er ændret/forbedret. Dette betyder, at tillidsfolk og brugere, der er tilmeldt netværksforummet skal redigere deres profil. Webredaktionen har knoklet med siden og håber nu, at alle tillidsfolk vil bakke op og få deres profil rettet til. LT

Bestyrelsen beslutter at lave et års aftale med Vertikal om support. Derefter må vi genvurdere om det er pengene værd.

Tbasen:

Den nye version med smartphone venligt søgeresultat er nu implementeret. JBS

Kenneth har kontakt til en ung fyr Christopher som har tilbudt at lave en app til t-basen. Kenneth taler med Jens Bo og Jesper.

d) revision af graviditetsfolder (JMH)

Intet nyt.

e) info-projekt for gående (LT)

I starten var der en del, der bestilte foldere på nettet, men nu er det sjældent. Der er mange foldere på lager, idet der blev genoptrykt et antal på baggrund af en melding om, at der ikke var mange foldere tilbage på kontoret. Efterfølgende er der dog dukket en kasse op, som havde puttet sig i kælderen. LT

Økonomien ser fin ud.

f) RYK! magasin

Birgit Dahl og Mikka Lee-Andersen er nye frivillige korrekturlæsere på RYK! Sidste redaktionsmøde blev aflyst pga. Stormen Bodil, der kom på tværs. LT

g) arkiv på Skydrive

Der er nu oprettet arkiv på Skydrive. Arkivet har kun værdi, hvis det hele tiden er opdateret. Det skal afklares, hvem der skal have adgang til arkivet, og hvorledes det skal styres. LT

Mikkel undersøger, om man kan få personlig adgang. Det kræver, at alle får personlig profil.

Undersøger, om det er smart at lægge det hele i DropBox, hvor Birgitte har lagt alle billeder og magasiner.

h) håndbog om rygmarvsskader

Afklaring af, hvorvidt vi ønsker at få den norske ABC oversat i samarbejde med VCR, eller om vi evt. skal revidere vores egen håndbog. LT

Torben er tovholder på at undersøge, om det er værd at oversætte.

pkt. 9: Jubilæer

Der er et par jubilarer blandt RYKs frivillige i år. LT

Hædres på generalforsamling. Torben tovholder.

pkt. 10. Gennemgang af opgavelisten – beslutning

Helle Schmidt vil gerne deltage i planlægning af weekendseminar til efteråret.

pkt. 11. Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Afdeling for Rygmarvsskader

a) VCR
Der er indsendt ansøgning til Trygfonden m.fl. vedr. etablering af mentorordning. Vi afventer stadig svar. LT

Projektet er slået sammen så det nu laves med klinik for rygmarvsskadede.

VCR har ikke meldt tilbage vedr. udearealer og deltagelse i arbejdsgruppe vedr. indretning af sengestuer. LT

Der er aftalt møde med funktionsledelsen den 28. marts. LT

Vi skal have afklaret, hvem der er RYKs kontaktperson ift. pr-arrangementer på VCR. LT

Torben er kontaktperson. John og Christian er også med.

b) AFR

Manglende nyhedsbrev. JMH

referat fra Hornbækgruppen skal sendes til John. Mikkel sørger for dette.

Reflex:

- Er startet op efter årsskiftet med ny fiks kalender, der gør det nemmere at administrere. Ses her: http://www.supersaas.dk/schedule/Reflex/Mentordeltagelse

- Patientundervisningen er evalueret og vil skifte karakter. Bl.a. vil mentorer og dialog spille en større rolle.

- Info-aften med indlagte aktiviteter som samtale-starter er afprøvet med succes. 20 indlagte deltog.

- Projekt-mæssigt ligger Reflex stille og venter på evt. samarbejde med Viborg om decideret pilotprojekt. JBS

Hornbæk:

- Birgitte Hansen har overtaget som ledende overlæge. Fin Biering-Sørensen har stadig lægefunktioner, men han arbejder mere med forskning nu.

- Hanne Gregersen går på pension den 1/5. Glostrup har gang i en større proces for at afdække ønsker og krav til kommende ledelsesstilling.

- Den 7/2 indvies Vector Elite, som er en ny gangtrænings lift. Den har allerede givet flere succesoplevelser. JBS

Hornbækgruppe:

- Mentorer deltager oftere i arrangementer.

- God tur til gobelinerne.

- Julefesten blev uden gæster og fangekor grundet stormen. Det lykkedes dog at få et lokalt band til at spille.

- Stormen ødelagde bro og lift til sejlklubbens mini-12'ere. Vi undersøger mulighed for genopbygningsstøtte.

pkt. 12. RYKs sundhedspolitik
Ved sidste bestyrelsesmøde diskuterede vi RYKs sundhedspolitik. Det fremgik at der var tvivl om, hvad politikken egentlig er.

Politikken er defineret og beskrevet i en lang række breve og dokumenter, som bl.a. kan findes på ryk.dk. Men det kunne være en ide at lave et dokument med de overordnede linjer i sundhedspolitikken, så det vil være lettere at sætte sig ind i det.

Hvis bestyrelsen synes om ideen, vil Mikkel og Jens Bo gerne komme med et oplæg, som bestyrelsen derefter kan kommentere. MB

Bestyrelsen med på den og venter med spænding på oplæg.

pkt. 13. Dansk Handicap Forbund og specialkredsene

a) Nyt fra DHF

Det årlige møde med administrationen er udskudt pga. den aktuelle dårlige økonomiske situation. Den nye bestyrelse opfordres til at tage initiativ til et møde efter generalforsamlingen. LT

HB-mødet i november bar præg af de økonomiske problemer. Se det udsendte referat. Lotte stillede på egen regning et forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle kredse og forbundet, som skal se på, hvorvidt det ved en form for sammenlægning af forbundets blade kan skabes besparelser og/eller bedre blade. En evt. ændring af RYK! magasin skal sandsynligvis vedtages af en generalforsamling og forinden skal der foretages et grundigt forarbejde. Forslaget er således langsigtet og kan ikke bidrage positivt til forbundets aktuelle økonomiske situation. Lotte har derfor i samråd med Susanne Olsen besluttet at lade forslaget ligge i idekassen indtil videre for at undgå, at det ”drukner” i de aktuelle udfordringer. LT

En formand for en lokalafdeling har oplyst, at rigtig mange medlemmer af RYK ikke betaler kontingent til DHF, fordi de siger, at ”de kun er medlem af RYK”. Vi skal være opmærksomme på at tydeliggøre tilknytningen til DHF, og at kontingentet skal indbetales til forbundet og ikke RYK.

b) Nyt fra regionerne

Region Midt har hyret Dorthe Laustsen som hovedtaler til deres handicapdag.

c) Nyt fra specialkredsene og fælles temadag om økonomi

Torben skriver til de andre kredse, at da vi ikke har hørt fra dem, går vi ud fra at arrangement er droppet.

pkt. 14. RYK og pressen

a) RYK i pressen siden sidst – orientering

Forkortet pressemeddelelse om infoprojektet for gående er bragt i fagbladet ”Fysioterapeuten”. Omtale har været bragt i Handicap-nyt, og PTU og Rygmarvsbrokforeningen har også lovet at bringe noget. Det vides ikke, om pressemeddelelsen er bragt andre steder. LT

Jyllandsposten bragte i december en helsideshistorie om nytilskadekommen mand, der måtte vente flere måneder på plads på VCR. I artiklen er kritisk udtalelse fra Ellen Dall på vegne af RYK om den manglende kapacitet. Den omtalte patient er siden kommet til Hornbæk.

b) initiativer i forhold til pressen - beslutning

Intet nyt.

pkt. 15. Orientering generelt

pkt. 16. Kommende møder

Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 26. april kl. 11.00-18.00 på Fuglsangcentret. Middag kl 12.

Christian og Claus melder afbud.

pkt. 17. Mødeevaluering

Fint at godkende referat løbende under mødet.

Diskussion om, hvorvidt vi skal fastholde mødedisciplin med talerække og ordstyrer.

pkt. 18. Eventuelt

John tilbyder at hente boglager til opbevaring hos sig selv.