Referat af bestyrelsesmøde i RYK den 19. juli 2015

Tid: 19. juli 2015 kl. 13-21.

Sted: Tehuset, Hou Søsportscenter, Villavej 25, Hou, 8300 Odder

Afbud: Ingen – hele den nye bestyrelse og de nyvalgte suppleanter deltog. Rune deltog dog ikke under drøftelserne af punkt 8 og 10.

Helle bød velkommen og orienterede om, at suppleanterne deltager i møderne og bestyrelsesarbejdet på lige fod med den øvrige bestyrelse, dog at suppleanterne ikke har stemmeret.

 1. Valg af mødeleder og referent. Sus blev valgt som mødeleder, og Astrid påtog sig at være referent.
  Mikkel kom med nogle praktiske bemærkninger om dagens forløb.
   
 2. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 9 og 10.
   
 3. Økonomi
  a) 
  Mentorordningen i Hornbæk

  b) Pengene til kørsel er sluppet op. Vi fik ekstraordinært støtte fra Coloplast, efter at de øremærkede midler var sluppet op sidste år. Grunden til at vi ikke “bare” kan søge fondsmidler er, at mentorprojektet - der laves i samarbejde med VCR og KFR - starter til efteråret og allerede er finansieret. Ordningen har succes i Hornbæk, og vi vil derfor nødig have en periode, indtil fællesprojektet starter, hvor der ikke kan tilbydes mentorordning i Hornbæk.

  c) Vi ved ikke præcis, hvornår det fælles projekt starter op, men vurderingen fra Jens Bo lyder, at det maksimalt kan blive ca. 30.000 kr., der kommer til at mangle i kørepenge. Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi vil tage dem fra vores formue. MB

  d) Der var tilslutning til, at vi tager beløbet til kørepenge af foreningens formue for at opretholde mentorordningen, indtil projekterne, der er finansieret af Trygfonden, går i gang i efteråret.

  e) Mikkel orienterede om, at der skal ansættes en person med tilknytning til projekterne i både Hornbæk og på VCR. Der deltager medlemmer fra RYK ved besættelsen af stillingerne. Det er Mikkel for så vidt angår VCR og Jane for så vidt angår Hornbæk. Så vidt Mikkel er orienteret, skal begge stillinger slås op. Mikkel videresender yderligere orientering fra møderne i planlægningsgruppen til bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanterne.

  f) Kenneth nævnte, at han vil tage kontakt til Jens Bo for at få undersøgt muligheden for, at private firmaer vil bidrage til at støtte ”mellemfinansieringen” af kørselsudgifter til mentorerne i Holbæk.

  g) Christian oplyste, at der allerede er brugt ca. 10.000 kr. af de 30.000 kr.

 4. NoSCoS
  Det er planen at Helle og Mikkel deltager i konferencen 9-11. september 2015 i Trondheim. Vi har søgt Jaschafonden om støtte og kan forvente svar ca. 1. august. Hvad gør vi, hvis vi ikke får bevillingen, eller hvis vi kun får noget af den? Budgettet er på ca. 35.000 kr. MB

  Der var tilslutning til, at vi skal deltage i seminaret som planlagt med Helle og Mikkel som repræsentanter. Vi søger fortsat fonde til dækning af udgifterne, og i modsat fald dækker foreningens formue deltagerudgifterne. Der var enighed om, at det var væsentligt, at RYK er synlig på NoSCoS.

 5. Hjemmeside support
  Vores aftale med Vertikal er udløbet. Den dækker afhjælpning af systemfejl, backup og hjælp til daglig brug af systemet. Det seneste år har vores webmastere gjort brug af supporten i meget begrænset omfang, men alligevel anbefaler de, at vi fornyer aftalen, da det er betryggende at have i baghånden. Prisen er 12.000 kr./år.

  Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt vi skal forny aftalen.

  Måske kan vi forhandle prisen ned? MB

  Efter en drøftelse var der enighed om, at RYK ikke ønsker at forny aftalen, men i stedet vil høre, hvad support koster på timebasis. Rune vil gerne lige se kontrakten, som Mikkel sender til ham, før vi foretager os yderligere. Rune vender tilbage til Mikkel, der herefter tager kontakt til Jens Bo om det videre forløb i forhold til Vertikal.

 6. RYK!
  Redaktions bistand til RYK!. Det koster ca. 2.500 kr. pr. artikel. CS

  Astrid sender mailen om tilbuddet til redaktionen rundt til Rune, Keld og Sus efter bestyrelsesmødet.

  Mikkel orienterede om, at Birgitte p.t. vil give den journalist, der har meldt sig, en opgave med en artikel, så Birgitte kan vurdere, om der er basis for noget mere.
  Der var tilslutning hertil.

 7. Regnskab for Wings for Life Run. ASB
  Christian og Mikkel orienterede om, at regnskabet er aflagt, og at der teknisk set var et overskud på 1.000 kr. Vi får dog sandsynligvis alene dækket vores positive udgifter. Mikkel har skrevet takkebrev til Vanførefonden.

  Der er Wings for Life Run igen i Aarhus næste år den 8. maj 2016 (Mors dag). Der har været evalueringsmøde med Red Bull den 14. juli 2015. Helle orienterede om mødet, hvor stemningen var meget positiv. Arrangementet vil blive flyttet til Tangkrogen næste år og byde på mere underholdning, bl.a. musik. Der var hos Red Bull en positiv holdning til at få åbnet op for, at flere deltagere i kørestol kan være med, og at der kan komme deltagere med håndcykler med, men Red Bull afgør det ikke alene. Det er vigtigt, at vi kan præstere et bidrag til finansiering allerede i efteråret, så vi skal i gang med at søge fonde hurtigst muligt.

  Helle, Mikkel, Viggo og Birgitte er med i en planlægningsgruppe. Astrid vil gerne hjælpe med at søge midler hos fonde til løbet.

 8. Reklame for Vanførefonden på uge 30, da fonden bevilger et meget stort beløb til kurset. Mikkel har på et tidspunkt nævnt, at han havde noget materiale fra fonden, som vi måske kunne bruge? ASB

  Mikkel har spurgt Vanførefonden, om den havde noget materiale til det brug, men det var ikke tilfældet. Der var dog enighed om løbende at gøre opmærksom på, hvem der har støttet sommerkurset undervejs. Det bør også nævnes i RYK!

 9. evaluering og opfølgning på generalforsamlingen den 20. juni 2015.
  Langhøj er tilfredse, og det er dejligt. Vi er velkomne en anden gang. MB
  Christian nævnte, at der er et hængeparti i forhold til porto, som han skal have fulgt op på.

  Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet godt. Rune foreslog, at der fremover til forskellige arrangementer gøres opmærksom på, at sandwich ikke er så handicapvenligt et måltid. Astrid bemærkede, at hun havde hørt efterlysning af en lidt mere uddybende mundtlig beretning.

 10. Gennemgang af opgaveliste og fordeling af opgaver
  Koordinering af RYK! indstik. Det foreslås at vores annoncetegner, Rosendahl, overtager opgaven. MB

  Mikkel gennemgik opgavelisten, og den blev revideret. Kenneth rundsender den reviderede liste. Spørgsmålet om Rosendahls opgave med koordinering af indstik i RYK! drøfter Astrid og Helle med Birgitte.

 11. Arrangementer, status, evaluering og nye initiativer
  a) 14/7: evalueringsmøde med Red Bull og PTU om Wings For Life World Run

  Birgitte, Helle, Viggo og Mikkel deltog. MB

  Se ovenfor under pkt.  3 e.

  b) forsknings- og sundhedsdag den 8/10-15 (MB)
  Kenneth oplyste, at der allerede er samlet ca. 130.000 kr. ind fra sponsorer. Sus og Keld vil gerne være standpassere i Vingstedcentret. Helle byder velkommen og runder dagen af. Måske skal vi have vores postkort fra Wings for Life Run med i deltagermappen, medmindre vi får genoptrykt vores hvervefolder inden, så den kan komme med.

  c) Weekendseminar om senskader den 27.-29/11-15.
  Vi mangler stadig fuld finansiering af seminaret. Skal vi prøve at søge den fond, som Mikkel har droppet i forhold til NoSCoS, og evt. også søge Spar Nord Fonden? ASB
  Økonomien i projektet blev drøftet. Kenneth redegjorde for tilbuddet fra Musholm. Stig Langvad er gået ind i planlægningsgruppen. Det er tanken at lave en dialogbaseret drøftelse i grupper om temaet. Det planlægges at sende et spørgeskema ud til de tilmeldte på forhånd med henblik på at præsentere indholdet for de inviterede oplægsholdere.

 12. KFR i Glostrup
  Anders Andersen og Jens Bo deltager i møde 29/10-15 på vegne af RYK, hvor der orienteres mere specifikt om detaljerne i indretningen af det nye neurorehabiliteringscenter i Glostrup. De håber stadig at kunne påvirke den endelige indretning til fordel for rygmarvsskadede. (MB)

  Bestyrelsen gav udtryk for deres anerkendelse af det store indsats, Anders Andersen og Jens Bo gør i den forbindelse.

  Hvem skal være vores repræsentant i Den Rådgivende Komite, jf. invitation i brev af 11. maj 2015 (se særskilt fremsendt mail). ASB

  Spørgsmålet blev drøftet. Rune meldte sig som interesseret. Mikkel vil sende besked til komiteen om, at Rune deltager som repræsentant for RYK i Den Rådgivende Komite.

 13. DHF-nyt, herunder de andre specialkredse
  Der var intet nyt i forbindelse med dette punkt.

 14. Kommende års bestyrelsesmøder
  Vi skal finde 5 dage til bestyrelsesmøder i løbet af det kommende år.

  Der var enighed om at afholde bestyrelsesmøder den 30. august 2015, den 31. oktober 2015, den 16. januar 2016 og den 12. marts 2016 kl. 12 på Hotel Park i Middelfart.

  Kenneth foreslog, at vi afholder generalforsamling den 7. maj 2016 i Aarhus, så vi kan fortsætte dagen efter med at deltage i Wings for Life Run. Der var enighed om, at det var en rigtig god at arbejde med.

  Hvis det ikke kan lade sig gøre, prøver vi at spørge Handicare på Fyn eller Sjælland, om det vil holde det en anden dato.

 15. Ny struktur i PTU.
  Mikkel orienterede om den nye struktur i PTU.

 16. Seminar for frivillige.
  Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde. Helle forsøger at lave en arbejdsgruppe om seminaret inden da.

 17. Evt.   
  Et spørgsmål om afholdelse af ferie blev drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt at melde ud til resten af bestyrelsen, når tager på ferie, så de øvrige bestyrelsesmedlemmer er klar på, at man ikke besvarer henvendelser vedrørende RYK.

  Mikkel foreslog, at vi til næste bestyrelsesmøde tager forretningsordenen og gavepolitikken op til vurdering. Det var der tilslutning til.