Referat af bestyrelsesmøde juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 20. juli 2014

Sted: Hou Søsportcenter, Villavej 25, 8300 Odder.

Afbud: Torben Bach Holm.

Tekst skrevet med kursiv er referat fra mødet. Øvrig tekst er fra dagsordenen.

Dagsorden:

Punkt 1.     Valg af mødeleder og referent.

Mikkel blev valgt som mødeleder, og Astrid blev valgt som referent.

Punkt 2.     Godkendelse af dagsorden.

Den blev godkendt.

Punkt 3.     Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste møde er godkendt via mail og sendt videre til offentliggørelse på hjemmesiden. 

Punkt 4.     Orientering og opfølgning vedr. igangværende projekter.  

a. hvervefolder. MB

Ny hvervefolder skal laves. Kenneth har skrevet den gamle tekst ind. Hvordan kommer vi videre?
Det skal gøres:
- gennemgå tekst og foretage nødvendige korrektioner. Torben er i gang.
- bede Birgitte lave layout
- skaffe økonomi til tryk (oplagt at spørge Wellspect)

Punktet blev drøftet. Der var enighed om, at folderens målgruppe er nyskadede og deres pårørende, og at teksten skal tilrettes dette formål. Det blev besluttet, at Kenneth og Astrid tager et møde med Torben om udformning af teksten, og at Birgitte Bjørkmann inddrages med henblik på layout mv. Torben spørges om fremgangsmåde i forhold til finansiering.

b. Vi skal have skrevet en notits til ryk.dk og til tillidsposten om vores nye bestyrelse. Hvem gør det? MB.

Astrid laver oplæg i nærmeste fremtid.

c. Mentorordning. MB

Efter at forskningsprojektet er udvidet til også at foregå i Hornbæk, er budgettet på ca. 1,4 million. Tryg fonden har bevilget 500.000, men vi mener, det burde være realistisk at skaffe resten til denne gode sag. Bodil Bjørnshave er ikke længere projektleder, da hendes ansættelse udløber til nytår. I stedet har Viborg foreslået Dorthe Hoffmann, som indkalder arbejdsgruppen snarest. Jens Bo Sørensen repræsenterer RYK i Øst og John Hinrup og Mikkel i Vest.

c. Gå-Johnny orientering. MB

Vi er inviteret til et en-dags symposium i Oslo om behandling af rygmarvsskader. Dels er det sent i forhold til at søge fondsmidler, dels er der mangel på folk i Gå-Johnny gruppen som har tid og overskud til at deltage.

Mikkel overvejer, om han har mulighed for at deltage.

Gå-Johnny gruppen vil forsøge at lave et tværfagligt forskersymposium. Det har gruppen tidligere haft succes med.

d. Leder til RYK! 3/14

Torben har meddelt, at han gerne skriver næste leder.
MB

e. Uganda projekt. 
DHF arbejder med et projekt i Uganda, der i høj grad inddrager RYK. Projektet søger RYKkere, der vil tale RYK's sag. Bilag tilsendes.
Torben.

Der var enighed om, at RYK i muligt omfang bør støtte den slags projekter, og Christian vil gerne deltage i arbejdet hermed.

f. Cafearrangementer. 
Hvis det lykkes at få fat i Focus On Care, vil der være en orientering om evt. Cafearrangementer i efteråret. Ellers udgår punktet.
Torben.

Mikkel oplyste, at Torben ikke har nået at få fat i Focus On Care.

Bestyrelsen foreslår, at der kommer en kontaktperson mere på i forhold til Focus On Care.

g. Temadag for gående rygmarvsskadede 2015.
Lotte har lagt et kæmpearbejde i at få kontakt til de gående rygmarvsskadede. Skal vi holde fast i denne gruppe med temadag (øst og vest) i 2015?
Torben

Ann og Camilla vil gerne arbejde med projektet. De tager kontakt til Lotte.

h. weekend forårsseminar om aldring med en rygmarvsskade.
Der mangler en sponsor, og skal jeg bestille weekend ophold? Kenneth 

Der er lavet et program fra fredag til søndag. Prisen for en person forventes p.t. at blive 1.900 kr. Der mangler ca. 80.000 kr. som følge af afslag fra blandt andet Elsassfonden, og der skal søges yderligere midler. Helle og Kenneth arbejder videre med arrangementet sammen med John Hinrup.

i. Nyt fra NORR seminar 3.-4. juni
referat fra NORR Helle og Kenneth.

Skal der evt. søges om penge til deltagelse i næste NORR møde og NoSCoS konference? 
MB

Kenneth og Helle orienterede om seminaret, herunder om et nordisk kvindenetværk (”Chicks on Wheels”), et norsk initiativ i forhold til sommerlejr for børn med rygmarvsskader samt et svensk initiativ vedrørende en hjemmeside + en facebook-gruppe om blandt andet graviditet og rygmarvsskade ”www.mammapappalam.se”.

Kenneth og Helle har tilkendegivet, at de gerne vil gå aktivt ind i de ovennævnte projekter.

De er begge interesserede i at deltage i næste NORR møde og NoSCos konference. Bestyrelsen var enig om at, der skal søges midler hertil.

Opretteren af hjemmesiden ”www.mammapappalam.se” (Nora Sandholt) har tilbudt at undersøge, om RYK kan få rettighederne til at lave en dansk version. Der var interesse for at få oprettet en sådan hjemmeside, og Ann, Henrik og Helle vil gerne indgå i en arbejdsgruppe, der kan undersøge mulighederne for at oprette og vedligeholde en sådan hjemmeside.

Punkt 5.     Arrangementer, status, evaluering og nye initiativer. MB

Lige om lidt: Sommerkursus. Det er næstsidste år, Vibeke deltager i planlægningen. Kan der findes en værdig afløser som kan løfte opgaven?

Det blev oplyst, at planlægningsgruppen regner med selv at finde en egnet afløser for Vibeke.

27.-29. august: ESCIF konference i De Rijp, Holland om aldring med rygmarvsskader. Helle og Kenneth deltager.

30.-31. august: friluftsarrangement i Viborg. Pt. 28 tilmeldte, heraf 18 rygmarvsskadede. 

Der forventes flere tilmeldinger, og det ser ud til at blive et godt besøgt arrangement.

Muligheden for at lave et lignende arrangement i Øst-Danmark blev drøftet. Kenneth vil vende det med Buster Norsk og Martin Dagnæs.

6. september: brunch og paneldebat om rygmarvsskade rehabilitering hos Coloplast, Humlebæk. Jens Bo og Mikkel deltager i panelet.

14. september: brunch og paneldebat om rygmarvsskade rehabilitering i Vingsted Centret. Mikkel og muligvis Viggo Rasmussen deltager i panelet.

Kenneth oplyste, at der til brug for de to brunch-møder vil blive udarbejdet casestories for personer fra både Øst- og Vest-Danmark, som ikke har fået den behandling og hjælp, de burde kunne forvente.

8.-9. september: symposium om rygmarvsskade rehabilitering i forbindelse med det nye VCR.

Mikkel og Astrid regner med at deltage.

Punkt 6.     DHF-nyt, herunder de andre specialkredse. MB 
a) Nyt fra DHF
4. oktober: regionsmøde i Midtjylland. Sted endnu ikke oplyst. Camilla deltager?

Camilla bekræftede, at hun deltager. Det blev aftalt, at hun kontakter et af de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, f.eks. Mikkel, for at blive klædt på til at holde oplæg/orientere om aktuelle tiltag i RYK.

Christian oplyste, at han deltager i det kommende regionsmøde i region Nord.

Mikkel oplyste, at Bente Rey har sagt ja til at repræsentere RYK på det kommende regionsmøde i region Sydjylland.

HB møde 21. juni. Ny direktør, Jens Bouet præsenterede sig. 

På kongressen til oktober er der lagt op til at lave væsentlige vedtægtsændringer.  Baggrunden er, at der skal spares penge. Det kommer sandsynligvis til at gå ud over kongressen, der hidtil har været hvert 2. år med delegerede fra alle lokalafdelinger. Udfordringen bliver at fastholde demokratiet mest muligt.

b) Nyt fra regionerne

c) Nyt fra specialkredsene

Der var ikke noget nyt herfra.

Punkt 7.     Kommende møder. MB 
Coloplast: Vi afholder et årligt møde med vores allierede. Mødet med Coloplast skulle have været afholdt, men er blevet udskudt grundet generalforsamlingen, som Coloplast afholdt. Mulighed at holde mødet sammen med evaluering af sundhedsdagene, som Coloplast afholder primo september. Jeg ser gerne, at Birgitte og Jens Bo er blandt deltagerne.

Christian vil gerne deltage i mødet med Coloplast, hvis det evt. kan slås sammen med et andet møde. Hvis han ikke kan, vil Kenneth gerne træde til.

Mikkel kontakter Torben om den nærmere planlægning.

Generalforsamling 2015: Normalt finder vi en sponsor, der afholder vores generalforsamling kvit og frit med både frokost og middag og lokaler. Vi skifter mellem øst og vest. I 2015 er det vest. Har vi nogle emner?
Torben

Det er på tale at spørge Focus On Care, Langhøj eller Handicare. Det koordinerer Mikkel med Torben.

16.-19. oktober: DHF kongres på Egmont. Kenneth, Ann og Christian deltager.

Kommende bestyrelsesmøder: Mikkel sender doodle ud.

MB

Det blev aftalt, at næste møde holdes den 20. september 2014. Derudover blev der aftalt bestyrelsemøder den 15. november 2014, den 24. januar 2015 og 21. marts 2015. Alle møder starter kl. 12 og varer til ca. kl. 18.

Mikkel melder snarest muligt ud, hvor møderne afholdes.

Punkt 8.     Økonomi 
a) Intet at bemærke vedr. regnskabet. 

b) Vedr. patientpuljen; der er muligvis flere penge på vej. Mikkel og Christian afholder møde med en repræsentant fra bidragsyderen. Formålet er ud fra allerede eksisterende retningslinjer at få præciseret retningslinjerne for uddeling af midler fra puljen. CS

Det blev aftalt, at Astrid også deltager i mødet, som afholdes i løbet af uge 30.

Punkt 9.     Forretningsorden. MB
Tidligere bestyrelses forretningsorden vedlagt.
Er der noget, der skal ændres?

Bestyrelsen mente ikke, at der på nuværende tidspunkt var behov for at ændre forretningsordenen.

Punkt 10. Gavepolitik 
Skal vores gavepolitik fortsætte, som den er? Gavepolitik vedhæftet.
MB

Rabatter blev drøftet. Bestyrelsen opfordrede arbejdsgruppen for uge 30 til at tage fordeling af rabat op til drøftelse.

Der var i øvrigt tilslutning til at fastholde den eksisterende gavepolitik.

Punkt 11. Eventuelt. 

Der var enighed om, at vi skal huske at sige tak til de frivillige. Det kan vi hjælpe hinanden med at gøre på generalforsamlingen og i det sidste nummer af RYK hvert år.

Mikkel orienterede om, at han har købt en gave til Birgitte Bjørkmann i anledning af hendes 30 års jubilæum som redaktør af RYK.

Anns mailadresse er aj@ryk.dk. Astrids mailadresse er asb@ryk.dk.

Kenneth foreslog at etablere en forsøgsordning, hvorefter firmaer kan få en rullende bannerreklame på RYK’s hjemmeside mod at yde rabat til RYK’s medlemmer ved salg af produktet. Rabatten gives herefter som gave til RYK. Der var tilslutning til, at Kenneth udarbejder et oplæg om en sådan ordning.

Punkt 12. Evaluering af dagens møde

Der var enighed om, at mødet var forløbet godt.