Referat af bestyrelsesmøde juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i RYK den 22. juni 2013

Mødet finder sted på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V..

Til stede: Lotte Tobiasen, formand, Torben Bach Holm, næstformand, Christian Sørensen, kasserer og bestyrelsesmedlemmer John M. Hinrup, Kenneth Ørbæk og Mai Novak samt suppleant Mikkel Bundgaard.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Helle Schmidt og suppleant Claus Torp.

pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Lotte og Torben.

pkt. 2. Godkendelse af dagsordene

Nye punkter. Generalforsamling 2013 og internationalt arbejde.

pkt. 3. Præsentation

Herunder kort om særlige interesser, kompetencer og begrænsninger.

Torben: skrive, tale, møde, deltage ikke rejse.

Kenneth: finde penge, møde, deltage. Ikke rejse.

John: finde penge, deltage, møde.

Christian: passe på pengene, regnskab.

Mikkel: Internationalt, deltage, møde, skrive.

Mai: Skrive, læse, fonde, arrangementer.

Lotte: Resten + alt det andet.

pkt. 4. Godkendelse af referat af 20. april

Referatet er godkendt pr. mail.

pkt. 5. Konstituering

a) Valg af sekretær

Kenneth.

b) Valg af 1. og 2. suppleant

1. suppleant Mikkel 2. Claus. 

pkt. 6. Økonomi

Christian redegjorde for status.

Det ser pænt ud.

pkt. 7. Arrangementer

a) evaluering af forårsseminar

Der er ikke kommet nogen skriftlig evaluering endnu.

Skemaet er kommet d. 24.06.2013

Referenten tillader sig at referere herfra.

God og fyldig evaluering, der fortæller om stor tilfredshed

med både forhold – indhold og afvikling.

Enkelte påpeger nogle ømme punkter.

b) evaluering af generalforsamling

Herunder opfølgning på input vedr. fremtidigt arbejde.

Flere input på den nye måde at behandle punktet på.

Mikkel kontakter DHF angående forholden sig til nedlæggelse af de sociale nævn.

Velgørenhedskoncert er ikke aktuelt.

I den mundtlige beretning skal vi huske at takke frivillige, sponsorer og andre.

 

Der var ca. 80 tilmeldte inkl. ægtefæller og hjælpere, heraf 45 stemmeberettigede plus et par fuldmagter. Der var mange tilmeldinger efter sidste tilmeldingsfrist, men også en del afmeldinger.

Det var en god generalforsamling med en god stemning og godt arrangeret. Stor tak til Handicare.

Handicare vil gerne være vært igen en anden gang.

c) sommerkursus – status

Bestyrelsens synlighed på kurset skal drøftes.

Stort set på plads.(der deltager flere fra Hornbæk). Hjælpergruppen bliver meget udskiftet. Vanddag skal endelig planlægges ligesom midtvejs fest.

Der skal laves bestyrelsesmedlems t-shirt til sommerkurset og andre tiltag. Bestyrelsesmedlemmer mailer trøjestørrelse til John inden d. 27. juni.

d) familiedag – status

Der arbejdes på denne. Der skal snart noget ud.

e) temadage om sex og livskvalitet – status

Alt ok. Indbydelse udsendes sammen med RYK! medio juni. LT

De første har meldt sig.

f) forsknings- og sundhedsdag i samarbejde med PTU – status

Dagen er på plads.

g) temadage for gående rygmarvsskadede - status

Psykolog Zita Palmquist, tidl. ansat på VCR, vil gerne være oplægsholder på to temadage om bl.a. kommunikation og selverkendelse. Dagene forventes afholdt i oktober/november. LT

26. oktober og 9. november i Jylland og på Sjælland. Torben er backup.

h) arrangementer for unge i samarbejde med Coloplast - beslutning

På det årlige sponsormøde med Coloplast den 8. maj drøftede vi en ide om at lave et særligt arrangement for unge i erkendelse af, at det kan være svært at nå en målgruppe, der spænder fra børn til gamle. Et sådant arrangement kunne evt. være i samarbejde med andre organisationer, idet årsagen til funktionsnedsættelsen måske ikke behøver at være afgørende for, om unge kan få udbytte af at være sammen til sådant et arrangement. LT

John og Kenneth tager kontakt til Anne Fønss fra Coloplast.

i)forslag til andre aktiviteter – beslutning

Evt. efterårsseminar. Temaer: at blive ældre/gammel. – stil/udstråling.

Kenneth - John laver forarbejde med hensyn til 1. nævnte tema.

John arbejder videre med fart/ræs.

pkt. 8. Gennemgang af opgavelisten – beslutning

Listen blev revideret.

pkt. 9. Ny forening for mennesker med rygmarvsskade

Foreningen SMAC blev stiftet i maj. Foreningen er for mennesker med syringomyeli og Arnold Chiari Malformation.. Der florerer rygter om, at disse mennesker ikke er velkomne i RYK, hvilket ikke er rigtigt, og vi skal drøfte, hvorledes der kan rettes op på denne misforståelse.

Vi gør ingenting andet end at følger med på blokken på deres hjemmeside.

pkt. 10. Pjece om graviditet og fødsel - beslutning

Vi har ikke flere informationspjecer om graviditet og fødsel. VCR vil gerne være med til at revidere den. (pjecens tekst er vedhæftet). LT

John tager kontakt til Dorthe Hoffmann på VCR med henblik på videre arbejde.

pkt. 11. Genoptryk eller revision af hvervefolder – beslutning

Kenneth og John vil arbejde med sagen. Birgitte forespørges om layout og fremstilling. Flere vil gerne være med til at læse igennem.

pkt. 12. Vedtagelse af forretningsorden - beslutning

Forslag til forretningsorden er vedlagt dagsordenen som selvstændigt dokument.

Vedtaget.

pkt. 13. RYK og pressen

a)    RYK i pressen siden sidst – orientering

Artikel i RYK-magasinet har været bragt i Nordjyske Stifttidende efterfølgende.

b)    initiativer i forhold til pressen – beslutning

Der er noget på vej i Phtalatsagen.

Sundhedsdagen med PTU bør omtales.

Folder for gående bør omtales.

c)     Ansøgning om sponsorstøtte til bog.

Vi støtter ikke med rede penge, men gerne med anbefalinger og støtteerklæringer. Vi beder om manuskriftet

til gennemlæsning. Kenneth og Torben læser. Skal vi støtte, vil vi have andel i bogen.

pkt. 14. Nyt fra Viborg og Hornbæk

a) Viborg og Kimen - orientering

Mentorordning:

Mikkel, John og Lotte deltog i møde med Annie og Bodil fra VCR vedr. mentorordning. VCR er meget opsat på, at der skal være skriftlighed omkring projektet, og at der skal opstilles målbare mål, således at der kan evalueres på det. Vi afventer skriftligt materiale fra Reflex i Hornbæk til inspiration. Bodil skriver et oplæg, som drøftes på møde i august. LT

Sommerfest i telt gik godt.

a)     Hornbæk og Hornbækgruppen – orientering

- Der er kø til Hornbæk. Pt. er akut ventetid ca. 3 uger.
- Samarbejde med Urologisk på Herlev omkring nytilskadekomne kvinder.
- Ny AC medarbejder skal gennemgå processen omkring patienttilfredsheds tilbagemelding. RYK deltager med Helle S og Jens Bo.
- Øget initiativ om brugen af FES (funktionel elektronisk stimulering).
- 7 konsortier har givet bud på Glostrup-byggeri. 3 er gået videre til fase 2 - det ser spændende ud, og indtil videre lever det op til de fleste af vores og Hornbæks krav.
Hornbækgruppen:
- Har været i lokalavisen med historie om donationer til HG.
- Reklame for sommerkursus gav pote: 3 (måske 4) indlagte har meldt sig (+ en personale).
- Der var igen stor tilslutning til forårsmøde hos Coloplast. Over 40 deltog (indlagte, pårørende og personale).
- Stor succes med tur til Den Blå Planet.
- Foredrag med Maria Marcus den 20/6. RYK medlemmer også inviteret. Pt. 26+8 tilmeldt udefra.
- Bil-arrangement planlægges til 5. september. JBS

Sommerfest i godt, varmt vejr.

Foredraget med Maria Marcus var hæderligt.

b)    fremtidig samarbejde som erstatning for observatørerne

AFR ønsker ikke nogen erstatningsordning for observatør. Vi skal bare skrive til ledelsen (Fin og Hanne)

Lotte kontakter VCR for at høre, hvordan de ønsker kontakten skal foregå fremover.

pkt. 15. Orientering fra bestyrelse og arbejdsgrupper

Reflex:
- Har fået bedre fat via uformelle møder. Mentorernes tilstedeværelse på Hornbæk virker - det gør et formelt registreringssystem ikke.
- 25-30 indlagte har haft glæde af Reflex. Gode tilbagemeldinger - også fra personaler.
- Evalueringsmøde med mentorerne den 10/6 gav meget godt og konstruktivt input.
- Projektgruppen mødes den 12/6. Emner er bl.a. pårørende samt tilgængelighed til mentorkalender og mentornavne.
- Personale infodag holdes efter sommerferien.
- Det ser ud til at vi beholder navnet, da Refleks i Glostrup blot er et internt regnskabssystem!

Der har været afholdt et rigtiggodt og konstruktivt møde med mentorerne i Reflex.

Info-projekt for gående:

Arbejdet skrider frem. Det forventes, at folder udsendes i august/september sammen med indbydelse til temadage i oktober/november. Artikelsamlingen forventes lagt på ryk.dk i juli. LT

Ryk.dk

Det går desværre også lidt trægt med vores nye it-mand, men der arbejdes på sagen. LT

RYK! magasin

Pete Roepstorff er trådt ind i redaktionen.

pkt. 16. Dansk Handicap Forbund og specialkredsene

a) siden sidst – orientering

Der var HB-møde den 7.-8. juni. HB besluttede i november, at der på juni-mødet skulle være et tema om frivilligpleje. Vi har i RYKs bestyrelse afventet dette punkt, men det var desværre ved en fejl ikke kommet på dagsordenen.

Louise er ansat som organisationskonsulent i 2013, og vi kan benytte hende efter behov. Hun tilbyder bl.a. et lille kursus med titlen ”Ny bestyrelse – ny begyndelse”.

DHF regner med at deltage i Rehab-messen 6.-8. maj næste år. RYK og de øvrige specialkredse er velkomne på en fælles stand.

DHF har anskaffet videoudstyr, som vi kan låne, hvis vi har lyst til at bruge filmmediet i vores informationsarbejde. LT

b) specialkredsene– orientering

Torben, Christian og Lotte deltog i et kort møde med specialkredsene den 8. juni. Lotte har deltaget i Ungdomskredsens (UK) landsmøde, hvilket var godt og inspirerende for begge parter. Lea og Pernille fra UK deltog i RYKs generalforsamling. Det personlige møde er vigtigt, når det handler om at tiltrække folk til vores foreninger, så vi var enige om, at vi skal deltage i hinandens arrangementer, når det er relevant.

Der arbejdes på et fælles møde om økonomi og fundraising til efteråret. Torben er tovholder.

Vi skal alle være opmærksomme på, at reklamere for de øvrige kredse på vores hjemmesider og i foldere. LT

c) nyt fra regionerne

Midt: et planlagt møde i maj blev aflyst pga. for få tilmeldte. LT

Hovedstaden: Kenneth har deltaget i møde med en erhvervsleder i DH huset, som samtidig blev beset.

Nord: Torben syg, da mødet skulle afholdes.

pkt. 17. Kommende møder

Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 14. september.

Pkt. 18. Mail fra Jane. Internationalt arbejde. (bilag mail).

RYK valgte ikke at deltage i NoSCoS mødet grundet manglende person til at rejse. Jane med andre er nervøse for at RYK vil miste fodfæste ved ikke at deltage.

Der er noget, der tyder på at vi skal koordinere med PTU.

pkt. 18. Eventuelt