Referat af bestyrelsesmøde juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. juni 2014 hos Mikkel Bundgaard, Aarhus.

I mødet deltog Mikkel Bundgaard, Kenneth Ørbæk, Helle Schmidt, Camilla Bach-Didriksen, Christian Sørensen, Ann Jensen og Astrid Bøgh.

Der var afbud fra Henrik Aundahl og Torben Bach Holm.

Tekst skrevet med kursiv er referat fra mødet. Øvrig tekst er fra dagsordenen.

Dagsorden

1. Valg af mødeleder og referent.

Mikkel blev valgt som mødeleder, og Astrid påtog sig at være referent.  

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Godkendelse af referat. 


En formsag, idet vi plejer at sende referatet rundt efter mødet til dem der har deltaget, så det kan blive godkendt og offentliggjort på ryk.dk, m.v. MB

Der var tilslutning til at benytte den fremgangsmåde, som Mikkel har foreslået.

4. Præsentation af os selv.

Hvert bestyrelsesmedlem giver en kort beskrivelse af sig selv og de tanker man gør sig om bestyrelsesarbejdet. Hvad er du god til og hvilke typer opgaver har du lyst til? 
MB

Torben var med på facetime. Han oplyste, at han med sit formandskab vil satse på at uddelegere og ikke fokusere på formelle samarbejdsregler. Aktivitetsniveauet i det kommende halvår må indrettes efter den kapacitet, der er p.t. Der vil blive afholdt de arrangementer, der er planlagt, og så evt. nogle yderligere cafémøder.

Kenneth oplyste, at han er med i mentorgruppen i Hornbæk ind til videre. Han skal deltage i PTU’s Sundhedsdag og brunchmøder med Coloplast i september 2014, ligesom han er med i NORR. Han og Helle forventer at deltage som repræsentanter på en konference for ESCIF i Holland senere på året. Han er med i planlægningen af uge 30 og har arbejdet med genoptryk af hvervefoldere. Han vil gerne lave en fond i RYK, for at foreningen blive mere uafhængig af donationer udefra til bestemte aktiviteter. Penge til RYK er hans hjertebarn!

Helle er regionsrepræsentant og med i NORR. Hun vil gerne deltage i mentorarbejdet på Hornbæk. Hun har været med til at lave evalueringsskemaer til patienter på Hornbæk og opfølgning herpå. Hun synes, at der skal oprustes på at hjælpe rygmarvsskadede i forbindelse med udskrivningsfasen.

Camilla er ny i RYK og vil gerne gøre noget for medlemmer med gangfunktion. Hun vil gerne arbejde for, at RYK bliver mere synlig på VCR. Hun prioriterer også mentorordningen højt. RYK må også gerne hjælpe rygmarvsskadede med at komme i gang med sport.

Christian er kasserer. Han har styr på budgetter og tager sig generelt af økonomi og fundraising. Han vil gerne have bistand til arbejdet med fundraising, blandt andet til at udforme ansøgninger om midler. Han er med i planlægningsgruppen for uge 30. 

Ann brænder for uge 30 og Johnny Walker. Hun synes også, at tanken om at etablere en fond kunne være spændende. Hun vil gerne prioritere familiearrangementer og kan tilslutte sig, at RYK har en opgave i at forberede rygmarvsskadede til livet efter udskrivning og at få etableret en mentorordning i Viborg. Ansøgninger til fonde kunne hun godt bidrage med.

Astrid vil gerne bidrage med bistand til skriftlige opgaver, herunder måske deltagelse i redaktionen af magasinet RYK. Hun synes også, det kunne være spændende at prøve at skaffe midler til en fond i RYK. Hun vil gerne deltage i kontakten til VCR. Hun prioriterer at hverve nye medlemmer til RYK, mentorordningen i Viborg og at skabe hjælp til overgangen fra indlæggelse til flytning til eget hjem.

Mikkel har været med i bestyrelsen i 9 år og har været med i Kimen i VCR. Han er bestyrelsesrepræsentant i Gå Johnny-gruppen med fokus på relevant forskning for rygmarvsskadede. Han har hidtil taget sig af det sundhedspolitiske område og vil gerne fortsætte, men helst med hjælp fra en eller flere. Han er enig i, at mentorprojektet skal prioriteres højt. Han har et godt overblik over både tidligere og eksisterende projekter. Han har skrevet ledere til RYK, men regner med, at det kan uddelegeres.

5. Introduktion til organisationen RYK.

Specielt af hensyn til vores nye medlemmer af bestyrelsen, vil jeg forsøge at give et overblik over hvilken størrelse, RYK er. Hvordan vi strukturelt hænger sammen med DHF, lidt om vores arbejdsgrupper, samarbejdspartnere og tradition for hvordan vi arbejder.
Vi skal jo starte et sted, og jeg satser på, at I andre der har været i bestyrelsen et stykke tid, kan hjælpe med at danne et overblik.
 MB

Mikkel orienterede om, at RYK er en af 4 specialkredse i DHF, der er en del af DH, og begge har til huse i Høje Taastrup. Danske Handicaporganisationer består af en sammenslutning af p.t. 33 organisationer og arbejder primært politisk. Stig Langvad er formand i DH’s bestyrelse. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem for RYK.

Mikkel orienterede endvidere om nordiske og andre internationale organisationer og netværk og vigtigheden af, at RYK er synlig heri, når det er muligt.

6. Fordeling og prioritering af opgaver.

Vedlagt i separat dokument er opgaveliste med igangværende og kommende opgaver, samt ideer til projekter. 
Listen er ikke blevet brugt så aktivt de senere år, men jeg vil lægge op til, at vi bruger den som arbejdsredskab til at have overblikket over vores opgaver.
Vi som bestyrelse er ansvarlige for at prioritere, hvilke opgaver der skal løses. Nogle opgaver kan sagtens løses af andre end os i bestyrelsen, som det også sker i dag. 
Dette punkt forventer jeg kommer til at tage en god del af dagens mødetid. Til de kommende bestyrelsesmøder vil jeg lægge op til, at vi gennemgår listen - dog slet ikke så minutiøst som denne gang.
 MB

Opgavelisten blev gennemgået, og opgaverne blev fordelt.

Der er kongres i DHF i uge 42 på Egmonthøjskolen. Christian, Ann og Kenneth deltager.

Nye opgaver og initiativer blev drøftet, og der var enighed om at fortsætte hermed på de kommende bestyrelsesmøder.

7. Økonomi. 


Aktive RYK tillidsfolk får dækket deres transportudgifter med op til 3 kr/km kørsel i egen bil. Udfyld vedhæftede dokument og send til Christian. Husk underskrift. MB

Bestyrelsen besluttede, at Kenneth Ørbæk og Helle Schmidt skal deltage i ESCIF’s konference i Holland i september 2014. Der er kommet en bevilling på 10.000 kr. fra Bevica til tilskud til rejseomkostninger og hotelophold.

Det blev besluttet, at Kenneth deltager som bestyrelsesmedlem i møder med Coloplast, og at han sender referater fra møderne til Christian.

Christian orienterede om den aktuelle økonomiske situation. Det halvårlige regnskab balancerer.

8. Kommende bestyrelsesmøder.


Næste møde søndag d. 20. juli kl 12 på Egmont Højskole. 
Hvor mange møder skal vi have? Vi plejer at have 6, men har vi råd til det?
 Jeg foreslår vi laver en doodle for hvert af de kommende møder. MB

Det blev vedtaget, at vi holder 4 yderligere bestyrelsesmøder ud over mødet på Egmont i juli.

9. Eventuelt. 

Der var ingenting under dette punkt.

10. Evaluering af dagens møde. MB   

De enkelte deltagere kommenterede på mødets forløb, og der var tilfredshed hermed.