Referat fra bestyrelsesmøde i RYK den 31. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i RYK den 31. oktober 2015

Tid: 31. oktober 2015 kl. 12-18.

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Afbud: Ingen.               

1. Valg af mødeleder og referent.
Kenneth blev valgt som mødeleder, og Astrid blev valgt som referent.

Helle orienterede om behov for indkøb af computer til formanden.

Hun orienterede om, at hun på foreningens vegne i går havde afleveret en 60 års fødselsdagsgave til Birgitte Bjørkmann, som blev meget glad for opmærksomheden fra RYK.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 4, k-q.

3. Økonomi

a. Økonomisk status og budget - herunder opfølgning på udgifter NoSCoS konferencen og ny folder. (CS og AB)

RYK har fået besked om, at RYK har arvet et større beløb, som er øremærket til forskning i rygmarvsskader. Helle orienterede om forløbet om informationen fra DHF og sin frustration i forbindelse hermed. Punktet blev drøftet. 

Christian gennemgik økonomiske nøgletal og oplyste, at han forventer, at der vil blive et mindre underskud på årets regnskab.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der søgt om dækning af udgifter til ny hvervefolder hos to fonde. Der er ikke kommet svar. Der var enighed om, at det er så vigtigt at få sendt hvervefolderen ud, at vi sætter trykningen i værk. Hvis vi ikke får bevilget penge fra de fonde, der er søgt inden for en overskuelig fremtid, var der enighed om, at vi må dække beløbet af foreningens formue.

Der er et mindre underskud fra NoSCoS konferencen på ca. 5.000 kr. Vi har ikke fået svar fra den fond, vi søgte om dækning af udgifter ved siden af Jaschafonden.

b. Medlemmer der står i betalingsrestance for medlemsskab. (MB)

Skal der laves et særligt rykkerbrev fra RYK, eller er det nok med det, DHF har sendt?

Der var enighed om, at det vil være en god ide at lave et særligt - og venligt - rykkerbrev fra RYK til medlemmer, der er i restance. Keld og Sus vil lave et udkast til brevet og sende det til Helle, som godkender det og underskriver det.

c. Opfølgning hjemmeside support (AB)

Rune har siden sidste møde undersøgt vores aftale om support til hjemmesiden, og efter mailkorrespondance er vi blevet enige om at forlænge aftalen.

Helle nævnte, at hun synes, at vores hjemmeside bør forbedres. Mikkel orienterede om hjemmesidens historik og tilblivelse. Rune kom med forslag til muligheder for videreudvikling og tilbød at undersøge dem, herunder økonomien i et eventuelt projekt. Det blev nævnt, at RYK tidligere havde søgt og fået midler til etablering af hjemmeside.

d. Focus on Care. (AB)

Keld har oplyst, at det trods ihærdige forsøg på ikke er lykkedes for ham at få kontakt med Focus On Care. Keld oplyste, at Focus On Care ikke bruger RYKs logo på deres nye folder. Det kunne konstateres, at Focus On Care har en ny hjemmeside på vej. Astrid skriver til firmaet om ikke at bruge RYKs logo på den nye hjemmeside uden skriftlig aftale med RYK.

4. Arrangementer, status, evaluering og nye initiativer

a. NORR og NoSCoS konferencen i Norge primo september 2015 og møde med formanden for Japans rygmarvsskadeforening den 16. september 2015. (HS og MB)
Helle og Mikkel orienterede om konferencen.

Man vil prøve at holde næste NORR-møde i de baltiske lande for at støtte et øget fokus på rehabilitering af rygmarvsskadede i disse lande. Der er stadig ønske om at få børn og unge fra andre nordiske lande end Norge til den ungdomscamp, den norske rygmarvsskadeforening LARS arrangerede sidste år og vil arrangere igen næste sommer. I Sverige har de store problemer, da de ikke har en specialisering af rehabilitering af rygmarvsskadede.

Mikkel oplyste, at der vil komme en artikel i RYK om NoSCoS konferencen. Overlæge Finn Biering har taget initiativ til, at rygmarvsskadeforeningerne er blevet optaget som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen for NoSCoS. Det betyder, at de får mulighed for at få plads i bestyrelsen for NoSCoS. Finn Biering blev valgt til præsident for NoSCoS på konferencen. 

Konferencen skal finde sted i København om 4 år, og Mikkel oplyste, at Finn Biering allerede har kontaktet ham om, hvem der fra RYK kunne have lyst til at være med i en arbejdsgruppe om at arrangere konferencen.

Helle orienterede også om mødet med formanden for den japanske rygmarvsskadeforening. Han var især interesseret i hjælperordninger.

b. KFR i Glostrup

Der har den 29. oktober 2015 været orienteringsmøde om detaljerne i indretningen af det nye neurorehabiliteringscenter i Glostrup. Anders Andersen, Jens Bo Sørensen samt Klavs Fischer deltog. Jens Bo har sendt en mail til bestyrelsen med information om mødets forløb, som var positivt, og RYK fik sat sit præg på den videre udformning af projektet. Bestyrelsen konkluderede, at det var meget tilfredsstillende.

c. Eventuel deltagelse i Handicappolitisk Seminar den 6.-8. november 2015.

Der var desværre ikke nogen, der havde mulighed for at deltage, da Kenneth og Christian er blevet forhindret.

d. Weekend Seminar Muusholm 27.-29. november 2015 (KØ og HCS)

Der er sendt opfordring ud til medlemmerne om at besvare et spørgeskema om senskader forud for seminaret. Helle orienterede om forløbet med udarbejdelsen og udsendelsen af skemaet. Set i bakspejlet burde der have været en testgruppe, som afprøvede skemaet forinden.

Selve weekendseminaret er ved at være på skinner. Der er p.t. tilmeldt 64 medlemmer med handicap og 21 pårørende/hjælpere.

e. Sommerkursus (AB)

Hvad er status i forhold til nedsættelse af det nye hold, der skal stå for sommerkurset 2016?

Kenneth orienterede om, at han for nylig har haft kontakt med John Hinrup om uge 30. Der er endnu ikke sat et hold for sommerseminaret. Der var enighed om, at Helle kontakter John.

f. Seminar for frivillige.

Punktet var sat på som pkt. 10 under sidste møde (HS/MB).

Helle oplyste, at hun har haft en kontakt til en, som evt. kan skaffe lokaler og underholdning til et arrangement. Birgitte Bjørkmann har tilkendegivet, at hun gerne vil deltage i en arbejdsgruppe og være med til at arrangere det. Indholdet af et seminar blev drøftet. Mikkel vil deltage i en arbejdsgruppe for at stable et seminar på benene sammen med Helle og Birgitte. Det er målet at holde seminaret næste forår.

g. Wings for Life World Run. (AB, HS, MB)

Planlægning af løbet næste år den 8. maj 2016 lige efter generalforsamlingen i Aarhus er gået i gang. Helle orienterede nærmere om status i planlægningen af det kommende Wings for Life World Run.

Mikkel henledte opmærksomheden på at kæde afviklingen af generalforsamlingen sammen med løbet. Astrid har udarbejdet udkast til en fondsansøgning. Mikkel vil sende den videre, når der kommer et budget.

Der skal formentlig søges om penge også andre steder, og der er kontakt til PTUs fundraiser om fælles ansøgninger til udgifter til løbet.

h. Uddeling af materialer på afdelinger, der har kontakt med rygmarvsskadede. (AB)

Hvad er status i forhold til det, vi drøftede på sidste møde?

Kenneth orienterede om, at Coloplast gerne vil hjælpe med at sende et brev fra RYK med materiale ud til deres kontakter. Kenneth vil kontakte Anne Føns og gå videre med projektet.

Mikkel oplyste, at han har lagt noget materiale ind på NIA i Aarhus.

i. Artikel til RYK! om vederlagsfri fysioterapi (AB)

Er der nogen, der har kontaktet redaktionen eller DHF om emnet? Hvis ikke, hvem vil tage tråden op?

Helle vil tage tråden op.

j. Forsknings- og sundhedsdag.

Helle orienterede om, at det blev en fantastisk dag med 192 deltagere. Der var en del workshops, og der var mulighed for at tilmelde sig Wings for Life World Run. Der var generelt en positiv tilbagemelding fra sponsorerne, men desværre fik Coloplast ikke så god en placering af deres stand, og det skal ikke gentage sig.

k. Handicare arrangementer.

Mikkel orienterede om forslag fra Handicare om fremtidige arrangementer og opfordrede til, at der bliver fulgt op herpå i forhold til de tidligere cafe-arrangementer.

l. Evaluering af samarbejde med Coloplast om temadage.

Helle oplyste, at hun og Kenneth har været til møde for at evaluere blandt andet Kvindedagen. Det er et ønske fra Coloplast, at temadage som den og andre arrangementer fremover som forsøg skal afvikles mere regionalt, så der bliver mulighed for, at der kommer nye ansigter til arrangementerne. Det er planen, at Coloplast og RYK i fællesskab skal reklamere for temadage i Dansk Handicap Idræts Forbunds blad og dermed udbrede kendskabet til dem.

m. friluftsarrangement.

Mikkel oplyste, at han ikke har fået fulgt op i forhold til Connie. Kenneth lovede at kontakte Connie. Mikkel orienterede også om et tilbud, han har fået fra Turisthus Nord med forslag til et dagsarrangement med overnatning.

n. næste møde med Hornbæk.

Kenneth kontakter Hornbæk for at få fastlagt en dato for næste møde. Mikkel oplyste, at sidste møde var i april 2015.

o. Mentorordning.

Christian oplyste, at der er brugt ca. 30.000 kr. på kørsel. Regningerne for oktober er ikke kommet ind i endnu. Bestyrelsen besluttede at bevilge kørselspenge for oktober og første halvdel af november måned.

Mikkel oplyste, at der nu er ansat to medarbejdere på forskningsprojektet. Der er møde i næste uge med ansættelsesudvalgene og de ansatte om proces for udvælgelse af mentorerne. Helle beklagede, at hun måtte erfare ude i byen, hvem der var ansat. Mikkel beklagede, at det var glippet for hans vedkommende at få resultatet formidlet videre for ansættelsen i Viborg, og han redegjorde nærmere for omstændighederne omkring kommunikationen af ansættelsen af medarbejderen på Hornbæk.

p. Escif-arbejdsgrupper

Kenneth oplyste, at arbejdsgruppen om livskvalitet har haft Skype-møder med ca. 14 dages mellemrum. De er ved at indhente besvarelser af et spørgeskema om livskvalitet.

q. Ventelisten i Viborg

Mikkel orienterede om en fornyet henvendelse fra et medlem af RYK, der oplever at have været på venteliste meget længe. Mikkel vil kontakte ledelsen på VCR om situationen.

5. DHF-nyt, herunder de andre specialkredse

a. Henvendelse fra DHF om møde.               

Der har været en kontakt mellem Jens Bouet og Helle Schmidt, og RYKs bestyrelse er inviteret til at deltage i et møde med ham og Susanne                Olsen. Vi skal have fundet nogle datoer, hvor vi kan komme til et møde.

Helle vil vende tilbage med nogle konkrete datoer i næste uge.

b. Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DHF.

Kenneth orienterede fra det seneste referat, som han netop har fået. Han vil sende det videre til resten af bestyrelsen.

6. Nyt materiale

  1. Hverve folder – se pkt. 3.a.
  2. Mentor folder.

Mentorfolderen skulle snart være på plads.               

7. Henvendelse fra Glostrup angående indkøb af respirator udstyr.

Helle orienterede om henvendelsen, som hun har besvaret sammen med blandt andet Rune, der gav relevante bidrag.

8. Ny sex-folder, Sus og Keld.

Sus og Keld vil gerne være med til at lave en ny folder. Lars Sørensen har også meldt sig til at deltage.

9. Kommunikation/orientering/information.

Helle tilkendegav, at hun på ny må understrege, at det er væsentligt, at hun som formand har brug for løbende at få oplysninger fra bestyrelsens medlemmer og andre repræsentanter fra RYK om de projekter, de arbejder med, så hun kan have fingeren på pulsen i forhold til foreningens mange aktiviteter. Ellers bliver det for vanskeligt at varetage hvervet som formand.

Der var tilslutning til dette i bestyrelsen.

10. Evt.  

Vi nåede ikke dette punkt.

Referent: Astrid Bøgh