Referat fra generalforsamling 2015

Årets generalforsamling bød på både fagligt indlæg, præsentation af en nyhed i bilverdenen, underholdning, god beværtning og ikke mindst valg af ny formand, da 60 medlemmer af RYK var samlet hos Langhøj ved Aarhus.

Tekst: Birgitte Bjørkman

En ny bestyrelse er klar til arbejde efter en veloverstået generalforsamling, som bilindretningsfirmaet Langhøj ved Aarhus lagde rammer til.

Foruden afvikling af RYKs årlige generalforsamling bød dagen på oplæg af centerleder for DUKH, René Skau Björnsson, musikalsk underholdning af "De Bedste" med Thomas Borghus, helstegt pattegris og drikkevarer. Der manglede ikke noget – selv vejret viste sig fra sin bedste side.

Lidt om biler

Inden den formelle del bød Frank Langhøj de mange fremmødte velkommen og glædede sig over, at Langhøj var vært for dagen. Frank Langhøj fortalte derefter om firmaets nyeste skud: Langhøj Live, en underafdeling af firmaet, der bl.a. sælger hjælpemotorer til kørestole.
På bilmarkedet var der også nyt, idet dagen bød på en afsløring af Langhøjs nyeste produkt: en italienskproduceret, underliggende lift, som udmærker sig ved, at den er tyndere end den eksisterende underliggende lift, der er på markedet.
- Det er klart en fordel, da det giver en bedre frihøjde på bilen, fortalte Frank og tilføjede videre, at man bl.a. heller ikke skal ændre på bilens originale tank, hvilket gør den samlede pris lavere.
Liften er udviklet i et samarbejde mellem Langhøj og deres norske kollegaer sammen med den italienske producent og forventes også at blive billigere end den lift, der er på markedet i dag.
Frank fortalte også om de nye EU regler, der stiller krav til bilproducenterne om at udvikle nye motorer med mere effektiv forbrænding. Derfor venter man pt. på de nye modeller, og af erfaring ved man, at biler med automatgear er dem, der senest bliver smidt ud fra fabrikkerne.
- Men rolig. Vi har endnu biler på lager, fortalte Frank Langhøj.

Beretning

Næstformand Mikkel Bundgaard bød velkommen til de mange fremmødte. Til dirigentposten pegede han på Rikke Kastbjerg, som blev enstemmigt valgt til at lede slagets gang. Rikke gav hurtigt ordet tilbage til Mikkel efter at have konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt  i henhold til vedtægterne.
Mikkel omtalte  kort enkelte punkter i beretningen.
- Wings for Life World Run løbet til fordel for forskning i helbredelse af rygmarvsskader blev en stor succes, og vi var mange RYK’ere, der støttede op om løbet. Tak for det og tak til Vanførefonden for økonomisk støtte.
Sammen med PTU havde RYK en stand, og vi havde fået lavet fælles T-shirt og postkort.
- En stor succes, som vi håber, at vi kan gentage næste år, hvor løbet finder sted igen.
Sidste efterårs arrangement med Coloplast ”Brunch, film og debat” var en stor succes i både Øst og Vest. Dagene viste, at RYKs medlemmer ønsker fokus på behandling og rehabilitering.
- Deltagerne bidrog ivrigt til debatten med spørgsmål og kommentarer, og de regionspolitikere, der deltog, fik indsigt i hverdagen i rehabiliteringen.
Også kvindedagene, RYK arrangerede i samarbejde med Coloplast i foråret, talte mange kvindelige medlemmer.

Politisk har RYK haft fokus på behandlingen i øst i den forgangne periode. RYK har vist utilfredshed med det planlagte antal senge på det kommende Neurorehabiliteringscenter både gennem brev og fremmøde på to regionsrådsmøder i Region Hovedstaden.
- Nye tal bekræfter vores formodning om en stigning i antallet af nyskadede. Dette, mener vi, tager de planlagte 43 senge ikke højde for, så det har vi gjort Regionsrådet opmærksomt på.
Foreløbig er sagen sparket til hjørne via den åbne pulje af 60 senge, der muligvis ikke alle optages af hjerneskadede. RYK følger sagen.
Når det gælder besparelser på Klinik for Rygmarvsskader på Hornbæk, er det ikke nyt. 20 år med krav om årlige effektiviseringer, krav om yderligere dokumentation suppleret med diverse sparerunder, har sat sine spor. Derfor har RYK reageret skarpt på de seneste krav om besparelser.
- Vi har skrevet breve til regionen og været til rådsmøde for at sætte spørgsmålstegn ved forsvarligheden i alle disse besparelser. Det flyttede ingenting, og derfor skrev RYK til Folketingets Sundhedsudvalg. Dette resulterede i et vellykket foretræde i maj 2015, hvor RYK mødte stor forståelse og interesse, fortalte Mikkel og fortsatte: - Tak til Jens Bo, der har ydet et godt og vedholdende stykke arbejde i disse sundhedspolitiske sager, som er så vigtige for RYK. Vi vil fortsat følge op på både byggeriet på Glostrup og besparelserne på Hornbæk.
Tbasen blev nævnt, for som mange ved, har den levet sit eget, stille liv.
- Vi venter på en værdig afløser. Måske fra Dansk Handicap Forbund, der har startet et tilgængelighedsapp projekt. App’en skal henvende sig til kørestolsbrugere og/eller dårligt gående. I RYK tror vi mere på denne fremgangsmåde, og vi ser frem til at give vores erfaringer fra Tbasen videre.
Som svar på et spørgsmål om mentorordningen, som RYK har iværksat sammen med Klinik for Rygmarvsskader og snart også Vestdansk Center for Rygmarvsskader, fortalte Mikkel, at det faste mentorkorps i Hornbæk er udvidet med flere mentorer, og at der er etableret et mentorlokale med faste mødetidspunkter, ud over at mentorerne regelmæssigt er til stede ved arrangementer.
RYK, Viborg og Hornbæk samarbejder om et pilotprojekt, der skal dokumentere effekten af en mentorordning for nytilskadekomne. Projektet, som er støttet af Trygfonden med 500.000 kr., skal efter et år munde ud i en rapport, der forhåbentlig kan danne grundlag for et fast etableret tilbud, som indbefatter ansættelse af en tidligere indlagt, som skal stå for koordineringen af mentortilbuddet.
- Vi satser på, at vi er klar til opstart af projektet til efteråret.
Bestyrelsen har også været udfordret i den forgangne periode, fortalte Mikkel:
- Vi har haft sygdom og manglende personressourcer, og kun takket være vores mange trofaste tillidsfolk uden for bestyrelsen er det lykkedes at gennemføre de mange aktiviteter i løbet af året. Tak for jeres støtte.

Herefter blev beretningen godkendt.

Regnskab

I fravær af kasserer Christian Sørensen fremlagde revisor Søren Ingvardsen regnskabet. Der blev bemærket til regnskabet, at der var en difference i omsætning ift. tidligere år, hvilket skyldes, at deltagerbetalingen til sommerkurset på Egmont Højskolen er taget ud af regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Valg

Da der ikke var indkomne forslag, gik man herefter videre til valg af formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. At der både var valg af formand og næstformand samme år, skyldes, at Torben Bach Holm valgte at gå af som formand før tid på grund af sygdom. Da bestyrelsesmedlem Ann Jensen desuden var trådt ud før tid, skulle der tillige vælges et bestyrelsesmedlem for et år.

Bestyrelsen pegede på bestyrelsesmedlem Helle Christiansen Schmidt som ny formand, og hun blev valgt for et år uden modkandidater. Mikkel Bundgaard stillede op igen som næstformand og blev genvalgt, og også kasserer Christian Sørensen blev genvalgt. Der var kampvalg til bestyrelsesposterne, og efter en kort præsentation gik man over til valg. For to år blev bestyrelsesmedlemmerne Camilla Bach-Didriksen og Kenneth Ørbæk genvalgt. For et år blev Sus Danielsen valgt til bestyrelsen. Valgt til suppleanter for et år blev Rune Støvring og Keld Jensen.

Fremtidigt arbejde

For det kommende arbejde i RYK lægges der særligt vægt på at opretholde fokus på sundhedspolitikken. Desuden sikre brugerinddragelse ved kommende indkøbsaftaler, særligt når det gælder medicinsk udstyr, som engangskateter hører til under.

- Vi vil desuden fortsætte succesen med vores friluftsarrangement sammen med VCR, Wings for Life World Run, vores gode samarbejde med Coloplast om temadage, mentorordning i samarbejde med VCR og Hornbæk. Desuden vil RYK også gøre sig gældende, i det omfang vi har midler og ressourcer, i international sammenhæng i bl.a. NORR, NoSCoS og ESCIF. Vi håber også at kunne genoptage succesen med arrangementer for gående rygmarvsskadede, men det vil kræve flere frivillige kræfter blandt vores medlemmer.

Vi har også indgået et samarbejde med Center for Handicap- og Bevægelsesfremme på Syddansk Universitet med henblik på forskning i langtidsvirkninger af forkert belastning og senskader.

Mikkel afsluttede med at sige tak til Langhøj for at lægge rammer til RYKs generalforsamling. RYKs nye formand, Helle Christiansen Schmidt, takkede de mange frivillige tillidsfolk og lovede, at der arbejdes på et snarligt møde, hvor RYKs mange aktive støtter kan samles og drøfte visioner for RYK.

Og mens den helstegte pattegris hyggede sig under grillen i det gode sommervejr, bød Langhøj på drinks, mens bandet De Bedste overtog scenen. Sangene fra Kim Larsen til AHA og Beatles til Prince blev leveret med stor spilleglæde og engagement.


Boks:

De Bedste

De Bedste er et silkeborgensisk band bestående af professionelle musikere med det til fælles, at de har mange års rutine i rygsækken, elsker deres fag og favner bredt fra ældre danske sangkataloger, popmusik, blues og rock. De Bedste består af Thomas Borghus, der selv er rygmarvsskadet, Christian Borghus, Frede Panduro & Jan Bluthgen.