Rehabilitering - interprofesssionelt rehabiliteringskursus

Nyt nordisk interprofessionelt rehabiliteringskursus stiler mod endnu bedre rehabilitering efter en rygmarvsskade.

RYK! magasin har talt med Randi Steensgaard, klinisk sygeplejespecialist på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som er med i planlægningen af kurset.

Tekst: Mikkel Bundgaard

Rehabilitering af mennesker, der pådrager sig en rygmarvsskade, bliver nu yderligere opkvalificeret. Et nyt, nordisk og tværfagligt kursus for ansatte, der arbejder med specialiseret rehabilitering af rygmarvsskadede, bliver udbudt i efteråret 2018.

Behov for øget tværfaglig indsats

Kurset er resultatet af et samarbejde mellem repræsentanter fra forskellige faggrupper fra centre i Norge, Sverige, Island og Danmark. Danmark har været repræsenteret med fagpersoner fra både Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR). Kurset udbydes i et samarbejde mellem NoSCoS, Göteborg Universitet og Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.
- Når vi mener, der er behov for dette kursus, er det i anderkendelse af, at det er en kompliceret og højt specialiseret opgave at støtte den enkelte til bedst mulig rehabilitering efter en rygmarvsskade. Det kræver både en mono- og interprofessionel indsats, fortæller Randi Steensgaard, der er klinisk sygeplejespecialist på VCR.

Synergieffekt

Hvad er fordelen ved at arbejde i grupper på tværs af de specialiserede fag som f.eks. læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver? Vil det ikke være lettere for den enkelte faggruppe at koncentrere sig om sit eget felt?
- Det interprofessionelle samarbejde ligger ikke i vores grunduddannelser på det niveau, som vi finder nødvendigt. Vi ønsker derfor en øget teoretisk viden men også en praksisnær træning og udvikling af færdigheder, fortæller Randi Steensgaard og fortsætter:
- Vi forsøger at skabe en synergieffekt blandt de forskellige fagligheder – altså, hvor 1+1 er 3, og hvor vi ikke bare arbejder ved siden af hinanden i monofaglige spor.

Kursets fokus

Alle rehabiliteringscentre for rygmarvsskadede i Norden er inviteret til at sende medarbejdere til kurset.
- Rehabiliteringscentrene opfordres til at sende grupper af fire-fem ansatte bestående af flere forskellige faggrupper, fortæller Randi Steensgaard og påpeger, at det netop er det interprofessionelle samarbejde, dvs. samarbejdet mellem flere faggrupper, der vil være i omdrejningspunktet på kurset.
Kurset har bl.a. fokus på træning og udvikling af faggruppernes evner til og viden om både samarbejde, kommunikation og en fælles platform for rehabilitering.
- Grundniveauet - som vi dog også mener er højt - sikres på de enkelte centre gennem egne oplæringsprogrammer, men med kurset forsøger vi at hæve os et niveau højere op. Og vi forsøger at gøre det på en måde, så det får afsmittende virkning på de øvrige medarbejdere, der er på de respektive centre, fortæller Randi Steensgaard og forklarer:
- Det gør vi gennem de opgaver, som kursisterne får, og ved at lægge op til, at det er hele teams – altså med repræsentanter fra forskellige faggrupper, der deltager fra hvert center.
Randi Steensgaard forklarer videre, at kurset desuden har fokus på at styrke kursisternes evne til at arbejde udviklingsrelateret og systematisk med rehabilitering, behandling, pleje og forebyggelse på et avanceret og højtspecialiseret niveau.

Verdens bedste rehabilitering

Hvad er jeres forventninger og håb med kurset?

- Vores håb er jo, at det i sidste ende kommer til at betyde verdens bedste rehabilitering for mennesker, der har fået en rygmarvsskade. At vi i endnu højere grad kan tilpasse rehabiliteringen til det enkelte menneskes behov, ønsker og præferencer, og at vi kan støtte til et liv uden eller med så få senkomplikationer som muligt og med højst mulig livskvalitet. Dette projekt udspringer af et dybfølt ønske om at yde den bedst mulige og mest effektfulde rehabilitering til mennesker, der skal leve med en rygmarvsskade og dens følger.
På spørgsmålet om også brugere er involveret i kurset, svarer Randi Steensgaard:
- Vi bygger undervisningen op omkring ”patientcases” og i den sammenhæng vil vi gå i dialog med og involvere de mennesker, som lægger liv og historie til. Vi arbejder stadig med at finde den rette form og vil i den sammenhæng også søge sparring med brugere.

Der er ingen tvivl om, at ambitionerne ligger højt, og at planlæggerne af kurset er drevet af ønsket om at gøre rehabiliteringen endnu bedre.

BOKS

Interprofessionel rehabilitering betyder, at to eller flere faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienten. Målet er at udvikle en sammenhængende praksis mellem fagpersoner fra forskellige faggrupper for at forbedre behandling og pleje.