Servicelov

Ny servicelov: Set fra et borgerperspektiv

Under overskriften ”Ny Servicelov – hvad betyder ændringerne for dig?” dannede Scandic hotel i Odense rammerne om det første arrangement i rækken af i alt fem arrangementer rundt i landet under sammen overskrift. Og der var fuldt hus. Mere end 40 medlemmer af RYK samt ledsagere var mødt op for at høre om ændringerne i Serviceloven.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Efter et velsmagende måltid bød RYK og Coloplast velkommen til de mange medlemmer fra Fyn, der var mødt frem på Scandic hotel i Odense for at høre om revisionen af Serviceloven, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Lang indflyvning

Hvad indebærer den nye revision af Serviceloven? Til at svare på det, var Jeppe Kerckhoffs, der er afdelingschef i Dansk Handicap Forbund, inviteret til at komme og give os et overblik over ændringerne, og hvad man skal være opmærksom på.
Jeppe indledte med baggrunden for revideringen af Serviceloven.
- Den har haft en lang indflyvning, hvor både den tidligere og nuværende regering over flere omgange har forsøgt at ændre serviceloven. Var det sket, ville vi i dag skulle havde siddet og forholde os til, hvad en væsentlig forringet retssikkerhed ville betyde for os – ikke mindst tab af princippet om individuel vurdering, fortalte Jeppe og tilføjede:
- Gudskelov er serviceloven endt, som den ser ud i dag med en mindre revision.
Sammen med Jeppe glædede forsamlingen sig over, at reformforslaget, med stort pres fra handicaporganisationerne, blev taget af bordet.
- Men det er et billede på, hvad der kan ske. Derfor er det vigtigt, at vi har en stærk handicapbevægelse, pointerede Jeppe.

En vigtig regel

Selve formålsbestemmelsen med Serviceloven er ændret, idet der nu skal lægges mere vægt på rehabilitering og borgerens eget ansvar for forebyggelse.
For dem, der har hørt Jeppe før, er der en sætning, som vi bør indøve og kunne når som helst hvor som helst: - Du har altid ret til en individuel, konkret vurdering. Altid!
Jeppe gjorde klart, at denne ret fortsat er gældende i den reviderede Servicelov.
- Jeres specifikke livssituation og jeres specifikke behov skal danne grundlag for en vurdering inden en afgørelse. Kommunen kan aldrig komme og sige: ”I vores kommune har vi en servicestandard!”, fortalte Jeppe og tilføjede:
- Vær altid obs på, at der er faglighed til stede i vurderingen. Et hjælpemiddel er ikke en standard hyldevare!

Et nyt princip

- Hvad så nu? Set i et borgerperspektiv – hvad er vigtigt, når vi skal forstå betydningen af ændringerne?
Et nyt princip i Serviceloven er regelforenklinger.
- Det er på godt og ondt. Som udgangspunkt er det fint at forenkle kompliceret lovstof og regler, og det kan give en hurtigere sagsgang. Men når vi forenkler lovstof er der også risiko for, at landets 98 kommuner fortolker og udmønter forskelligt, og det kan give anledning til uklarhed og bekymring hos borgerne.

Ændringer ved bil og merudgifter

Med brug af PowerPoint gav Jeppe et overblik over de relevante områder i serviceloven, hvor der er sket ændringer.
Ved fremtidig støtte til bil er der sket en præcisering af reglerne.
- Kommunerne skal sikre en helhedsvurdering af borgerens behov.
Bevillingsperioden er udvidet fra seks til otte år, og det gælder også perioden for tilbagebetaling af lånet.
På spørgsmål fra én af tilhørerne, om hvorvidt det gælder, når man har fået sin bevilling før den 1. januar 2018, svarede Jeppe:
- Nej. Har man fået sin bevilling inden årsskiftet, er bevillingsperioden seks år.
Fra salen var der bekymring om den forlængede periode, som man skal have sin bil. Særligt hvis det var én af de billigst egnede kassebiler, som man af erfaring ved, ikke holder så længe.
- Derfor er det også vigtigt, at I gør kommunen opmærksom på, at bilen skal holde i otte år, og at de tager de nødvendige hensyn til jeres behov over en længere periode.
Adgang til førtidig udskiftning er samtidig blevet udvidet, og her gav Jeppe et tip om at gemme regninger som dokumentation for en eventuel førtidig udskiftning.
- Når det gælder dækning af merudgifter, er der indført nye regler for udbetaling (se boks). De nye beløbsgrænser vil for nogen give mere udbetaling, for andre mindre.
Jeppe opfordrede til, at man gemte regninger, mv. for bedre at kunne sandsynliggøre merudgifter.
Til brugere af BPA-ordning kunne Jeppe hurtigt fortælle, at ændringerne i reglerne ikke ville få nogen betydning på selve ordningerne.
- Ændringerne er rettet mod firmaerne, som varetager arbejdsgiveransvaret, for at modvirke svindel. Men det kan være en god ide at sikre sig, at det firma, man benytter, har et godt renomme.

Opsættende virkning

I forlængelse af snakken om BPA nævnte Jeppe ændringerne i varsling af afgørelser, som bl.a. berører BPA ordningen.
- Det er en gammel drøm i handicapbevægelsen, at der nu er indført opsættende virkning i 14 uger, før en ændring i en BPA sag kan effektueres. Det er positivt. Før kunne en borger miste sin hjælp, hvis sagen blev afgjort inden 14 uger.
Der er også indført skærpet krav til genvurdering og sagsbehandlingstid på klager, der vedrører BPA.
- I skal holde jeres kommune op på, at der i dag er frist på genvurdering på to uger. Og hvad I også skal være opmærksomme på er, at der kan bevilges yderligere opsættende virkning, hvis klagen ikke er behandlet færdig inden 14 uger.
De nye regler for varsling indbefatter bl.a. også bilsager.
En deltager ville høre, om de nye varslingsregler gælder ved hjemmehjælp.
- Nej, hjemmehjælp kan frakendes med omgående virkning.

Tro- og loveerklæring

Når det gælder bevilling af hjælpemidler, er der indført forenklet sagsbehandling.
- I skal være opmærksomme på, at der er indført obligatorisk brug af tro- og loveerklæring ved genbevilling. Det kan fx være ved bevilling af jeres næste kørestol. Også ved reparation af hjælpemidler gives der mulighed for brug af tro- og loveerklæring, fortalte Jeppe og fortsatte:
- Fordelen er en hurtigere og smidigere bevilling, fordi man undgår sagsbehandling, men der er også udfordringer og faldgrupper.
Jeppe peger på, at der kan være eventuelle nye og skjulte behov.
- Det er vigtigt, at man ikke overser dem.
Og så er der fortolkningen af loven.
- Der er 98 måder at fortolke den på. Så hvornår er vurdering af et hjælpemiddel enkelt og entydigt?
Det kræver øget opmærksomhed fra brugerne, mener Jeppe.
- For hvornår er bevilling af en kørestol blot en ekspeditionssag? Og igen … det er vigtigt, at din kommune ikke blot hiver hjælpemidler ned som hyldevarer. I har krav på, at de bistår med faglighed og en individuel vurdering.

Spørg om hjælp

Aftenen gjorde os ikke til eksperter i Serviceloven, men Jeppe gav et rids over, hvad man skal være opmærksom på, når den næste bevilling af bil eller hjælpemidler skal søges. Ikke mindst bad Jeppe os huske på, at vi altid skal sikre os individuel vurdering, behovsbeskrivelse, faglighed og retssikkerhed.
- Og så skal det slås fast med ti tommer søm, at I altid har ret til skriftligt afslag med oplysninger om, hvad der ligger til grund for afgørelsen.
Afslutningsvis henviste Jeppe til Dansk Handicap Forbunds Rådgivningsteam.
- Husk at spørge om hjælp. Hvis I har problemer med en sag, så kan I altid henvende jer til Rådgivningsteamet, der tilbyder både rådgivning og bisiddere.
I de kommende to år vil retspraksis efter revisionen af Serviceloven blive fastlagt.
- Hvordan vil kommunerne varetage tro- og loveerklæringer, og hvad kommer det til at betyde for den enkelte borger? Bliver det en forbedring? Og hvordan vil kommunerne forholde sig til og fortolke de øvrige ændringer i loven?
Jeppe opfordrede derfor RYKs medlemmer om at melde tilbage.
- I Rådgivningsteamet vil rigtig gerne høre om jeres erfaringer. Det giver os mulighed for at følge retspraksis ude i kommunerne.

Odense var det første arrangement i rækken under overskriften ”Ny servicelov – hvad betyder ændringerne for dig?”. Siden har arrangementet været afholdt i Silkeborg og Sønderborg, og den 21. juni kommer vi til Aalborg og slutter i Østdanmark den 20. september, hvor Handicaporganisationernes Hus i Tåstrup danner ramme om arrangementet.

BOKS

Merudgifter dækkes månedligt med 1.000 kr. (hvis de sandsynliggjorte udgifter er mellem 534 og 1.500 kr.) og 2.000 kr. (hvis de sandsynliggjorte udgifter er mellem 1.501 kr. og 2.500 kr.) Over 2.500 kr. dækkes faktiske dokumenterede udgifter. Bagatelgrænsen er 534 kr. per måned.