Sundhedspolitik: Et politisk mål

Tekst: Birgitte Bjørkman

På RYKs bestyrelsesmøde i december drøftede man den igangværende debat på RYKs hjemmeside

 

om den geografiske placering af den fremtidige behandling af landets rygmarvsskadede.

 

Bestyrelsens ærinde med at

 

sætte debatten på dagsordenen

 

var at forholde sig til de ind-

 

vendinger og argumenter, der

 

aktuelt er kommet fra medlem-

 

mer, der tvivler på RYKs poli-

 

tiske målsætning mht. flytning

 

af behandlingen fra Viborg til

 

Skejby i Århus.

 

Til mødet var også RYKs sund-

 

hedspolitiske formand, Anders

 

J. Andersen inviteret.

 

 

 

Der er altid modstandere

 

Hvor mange medlemmer, der

 

er modstandere af en flytning af

 

Paraplegifunktionen fra Viborg

 

til Skejby Sygehus i Århus, ved

 

bestyrelsen ikke. Men der vil

 

altid være medlemmer, der

 

har en anden holdning. Det

 

har der nok altid været; lige

 

siden foreningens start i 1972,

 

hvor dennes første formand og

 

overlæge Bodil Eskesen netop

 

tog initiativ til foreningen for

 

bl.a. at fremme en centraliseret

 

behandling med ”To landsdæk-

 

kende paraplegicentre”.

 

Siden 1976 har der med jævne

 

mellemrum været overvejelser

 

om at lukke Hornbæk og i 1980

 

skrev Bodil Eskesen, at ”den

 

behandling, som paraplegikere i

 

dag kan tilbydes her i landet, er

 

ikke moderniseret igennem de

 

sidste 20 år”. Nu skriver vi 2009,

 

altså 30 år senere, og den gamle

 

overlæge ville nok med tristhed

 

forundres over, at klinikken den

 

dag i dag stadig har matrikel

 

på det daværende badehotel i

 

Hornbæk.

 

Anders: Dengang var der også

 

modstandere blandt forenin-

 

gens medlemmer ligesom

 

dengang Hald Ege fik adresse i

 

Viborg.

 

Væsentlige argumenter var det

 

særlige og nære miljø tæt på

 

naturen. Og samme argumenter

 

 

 

præger debatten i dag, hvor

 

modstandere af en flytning

 

af Paraplegifunktionen bl.a.

 

lægger stor vægt på stedets

 

omgivelser. Det vidner debat-

 

indlæggende på RYKs hjem-

 

meside om.

 

Anders: Men Skejby kan

 

bidrage med nye muligheder; fx

 

en multihal, som man nu over-

 

vejer i Glostrup med mulighed

 

for idrætsudøvelse. Her håber

 

vi man kan samle lokale idræts-

 

klubber, fx rugby. Det vil give

 

en kanongod eksponering af

 

handicapidræt med idrætsud-

 

øvende rygmarvsskadede som

 

forbilleder.

 

 

 

Politisk mål

 

Der har gennem årene været

 

skrevet meget om den frem-

 

tidige behandling; ja, som

 

skrevet ovenfor, siden Bodil

 

Eskesen argumenterede meget

 

fremsynet for centralisering

 

af behandlingen af rygmarvs-

 

skadede. Og siden har det været

 

RYKs klare og officielle hold-

 

ning, at Danmarks behandling

 

af traumatisk og non-traumatisk

 

rygmarvsskadede skal samles

 

på spinalcentre.

 

At tale om at det kun er en

 

”hård kerne” i RYK, der fast-

 

holder centraliseringen som

 

politisk mål, er da heller

 

ikke rigtigt, mener Anders J.

 

Andersen. Han henviser til et af

 

indlæggene på hjemmesiden.

 

Anders: Samtlige bestyrelser

 

gennem årene har erklæret sig

 

enige i dette politiske mål, og

 

der har aldrig været rejst forslag

 

til anden politik på en general-

 

forsamling, så vidt jeg husker

 

tilbage. Det er da også en glæde

 

at kunne se, at der gennem alle

 

årene er sket en øget centra-

 

lisering. Udviklingen har for

 

det meste været præget af små skridt. Det store skridt blev

 

taget tilbage i 1994, hvor RYKs

 

daværende formand, Birgitte

 

Bjørkman og næstformand, Stig

 

Langvad fik Sundhedsstyrelsen

 

overtalt til at lave en redegø-

 

relse for behandling af landets

 

rygmarvsskadede. Denne

 

redegørelse, der direkte bru-

 

ger ordet spinalcentre, har

 

siden været fundamentet for

 

vores argumentation for mere

 

centralisering.

 

Anders: I Øst er man nær-

 

mere redegørelsens tanker om

 

centraliseret behandling, idet

 

Klinik for Rygmarvsskader

 

på Riget i København i dag er

 

”edderkoppen midt i spindet”,

 

dvs. koordinerer de forskellige

 

tilbud i de mange specialer.

 

Det er netop tanken med et

 

spinalcenter. Det giver alt

 

andet en bedre synergi mel-

 

lem læger, når der er 75 meter

 

mellem dem og ikke, som på

 

Paraplegifunktionen, 75 kilo-

 

meter mellem specialerne.

 

Mikkel: Nærheden af andre

 

specialer giver jo adgang

 

til et sammenhængende

 

rehabiliteringsforløb.

 

 

 

Ekspertudvalg

 

Regeringens ekspertudvalg

 

udsendte før årsskiftet rappor-

 

ten ”Regionernes investerings-

 

og sygehusplaner – screening

 

og vurdering”. Rapporten fast-

 

 

 

slår, at der er dokumentation

 

for en positiv sammenhæng

 

mellem volumen og kvalitet på

 

både specialist- og afdelings-

 

niveau samt for nytten af tæt

 

multidisciplinært samarbejde

 

mellem flere specialer.

 

Dette kan overføres til behand-

 

lingen af rygmarvsskadede.

 

Rapporten bekræfter således

 

RYKs mangeårige argumenter

 

for samling af behandlingen på

 

få steder i landet samt effekten

 

af et tæt samarbejde i et multi-

 

disciplinært team af eksperter.

 

Anders: Deres anbefaling er

 

bl.a., at alle højtspecialiserede

 

funktioner samles på Riget og

 

Skejby. Det er vores chance.

 

 

 

Renoveringen, der blev væk

 

Der har været argumenter ind

 

over, hvorvidt dobbeltværel-

 

ser forsvinder ved flytning fra

 

Viborg, men heller ikke i forsla-

 

get til renovering af Viborg er

 

der planer om dobbeltværelser.

 

Thomas: De forsvinder under

 

alle omstændigheder!

 

Thomas har fulgt byggeripla-

 

nerne tæt og indskyder, at

 

RYK hele tiden har støttet

 

renoveringsplanerne for

 

Paraplegifunktionen.

 

Det udløser en snak om de 50

 

millioner, Paraplegifunktionen

 

fik bevilget tilbage i 2005.

 

Thomas: Hvorfor er de aldrig

 

blevet brugt til den dengang planlagte renovering? Det er

 

jo ikke RYK, der har bremset

 

denne, da vi hele tiden har sagt,

 

at en renovering er både til-

 

trængt og nødvendig.

 

Anders: En eventuel flyning til

 

Skejby vil under alle omstæn-

 

digheder først blive en realitet

 

om 10-15 år.

 

Tilbage til snakken om sen-

 

geværelser er man enige om,

 

at der generelt er forskellige

 

holdninger og ønsker blandt

 

medlemmerne til enkelt- og

 

dobbeltværelser.

 

Anders: I Glostrup planlægger

 

man enkeltværelser med mulig-

 

hed for overnattende gæster,

 

herunder ens børn, og med

 

miniarbejdsplads til pc’ere.

 

Og netop enkeltværelser imø-

 

dekommer mange patienters

 

ønske om at have eget toilet.

 

 

 

Sø-argumentet

 

Både for Klinik for Rygmarvs-

 

skadede i Hornbæk og Paraple-

 

gifunktionen i Viborg har

 

placeringen nær havnemiljø og

 

søomgivelser gennem årene

 

været et af argumenterne for

 

modstandere af flytning, og det

 

er da også ”sø-argumentet”, når

 

vi aktuelt kigger på Viborg, der

 

har fokus på debatsiden.

 

Det er ikke fordi, Anders ikke

 

forstår de argumenter, der lig-

 

ger bag ønsket om bevarelse af

 

Viborg.

 

Anders: Jeg er enig i bekym-

 

ringerne, og det er også ok at

 

udtrykke dem - men ingen har

 

endnu kendskab til, hvordan et

 

spinalcenter ved Skejby kunne

 

se ud. Centret skal først på

 

tegnebrættet. Men ved nybyg-

 

geri har man jo en stor chance

 

for at bygge og planlægge efter

 

ens visioner og ønsker.

 

Gode muligheder for udeak-

 

tiviteter indgår da også i den

 

lange række af RYKs ønsker

 

til faciliteter for et samlet

 

behandlingscenter.

 

Anders: Nostalgien må ikke

 

overskygge de faglige argumen-

 

ter. Også i tiden omkring Hald

 

Ege var der røster, der ønskede

 

at bevare Hald Ege, men ingen

 

har siden begrædt den beslut-

 

ning. Så i stedet for at se alle

 

problemer i marken, kunne

 

 

 

man også vende det hele om og

 

se alle mulighederne!

 

Mikkel: Det handler om at

 

se ud over vores egen næsetip

 

… flere generationer frem.

 

Men også med det faktum i

 

mente, at vi lever længere med

 

deraf følgende flere senskader.

 

Det betyder flere komplekse

 

problematikker, der vil kræve

 

yderligere samarbejde mellem

 

afdelinger. Det skal tænkes ind,

 

når den fremtidige behandling

 

skal planlægges.

 

Jane: Ja, mange af os bliver

 

ældre og mere plejekrævende -

 

vi fejler mere og mere ved siden

 

af vores rygmarvsskade.

 

Debatten om den fremtidige

 

behandling er i høj grad en

 

kamp for alle fremtidige ryg-

 

marvsskadede – både trauma-

 

tiske og non-traumatiske og

 

børn - samt den store gruppe af

 

aldrende, vi vil se i nær fremtid.

 

Sidstnævnte er et område, der

 

endnu ikke er taget alvorligt fat

 

på. Hvilke scenarier kan man

 

forestille sig, når vi bliver ældre?

 

Fx øgede antal indlæggelser,

 

øgede undersøgelser, også på

 

aldersbetingede specialer, og

 

øget pleje under indlæggelser.

 

Når vi taler om Vestdanmark, er

 

dette et af problemområderne,

 

fordi Paraplegifunktionen ikke

 

arealmæssigt kan fremtidstunes

 

mht. kapacitet af sengepladser.

 

 

 

Personale

 

Jane stiller det vanskelige

 

spørgsmål, om det virkeligt kan

 

være rigtigt, at det tager lang tid

 

at få oplært nyt personale som

 

erstatning for dem, der ikke

 

vil med til Skejby? Jane kaster

 

dermed en anden bold op:

 

Indvendingerne mod flytning,

 

fordi man mister kompetent,

 

faglig viden fra personale, der

 

har arbejdet i mange år med

 

rygmarvsskadede.

 

Anders: Vi ser jo gerne, at mest

 

muligt personale følger med.

 

Omvendt er det ikke et gang-

 

bart argument for at modsætte

 

sig en flytning.

 

Jane: Det vigtigste må være

 

engagementet, så skal erfarin-

 

gen nok komme hos nyt

 

personale.

 

Anders: Til gengæld er det vanskeligt at rekruttere læger til

 

Viborg.

 

 

 

Altid modstand

 

Men måske vil der altid være

 

modstand.

 

Mikkel: Forestiller man sig et

 

scenarie, hvor Paraplegien lå i

 

Århus og stod til at flytte, ville

 

der være en tilsvarende mod-

 

stand. Det handler om, at man ved hvad man har og når det

 

fungerer fint nu, er det svært at

 

forestille sig det kan blive bedre

 

ved at flytte det.

 

 

 

 

 

Ekspertpanelets krav

 

 

 

Kravene i screeningsrapporten fra regeringens ekspertpanel

 

fordrer:

 

• Faglig bæredygtighed og fortsat specialisering

 

• Placering af højtspecialiserede funktioner, som kun vareta-

 

ges to steder i landet, nemlig på Skejby og Rigshospitalet

 

• Samling af funktioner og specialer på færre enheder

 

• Produktivitets- og driftsforbedringer

 

• Reduktion i antal matrikler

 

 

 

 

 

Brev til ministeren

 

 

 

Den 23. januar afsendte RYK et brev til minister for sundhed

 

og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen vedrørende den fremtidige

 

behandling af mennesker med rygmarvsskade. Med henvisning

 

til Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1994 med anbefaling af

 

højt specialiseret behandling på et spinalcenter, sender RYK et

 

klart signal til ministeren om, at RYKs ønske er en etablering af

 

to spinalcentre: Et på Rigshospitalet og ét på Skejby Sygehus.

 

I brevet til minister Jakob Axel Nielsen beklager RYK Region

 

Hovedstadens beslutning om at flytte rehabiliteringen fra

 

Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk til et

 

planlagt nybyggeri i form af et neurorehabiliteringscenter på

 

Glostrup Sygehus.

 

RYK henviser også til Region Midtjylland, hvor der formelt ikke

 

er truffet en beslutning om fremtidige placering. RYK påpeger,

 

at bygningerne på Paraplegifunktionen er meget nedslidte og

 

uhensigtsmæssige, der er problemer med at skaffe personale, der

 

er for få sengepladser, og det er ikke muligt at udbygge tilstræk-

 

keligt på den nuværende matrikel.

 

RYK beklager i brevet, at de to regioners beslutning eller man-

 

gel på samme ikke lever op til kravene i screeningsrapporten

 

fra regeringens ekspertpanel (se faktaboks). Beslutningen eller

 

mangel på samme lever heller ikke op til Sundhedsstyrelsens

 

redegørelse af 1994 om den fremtidige tilrettelæggelse af para-

 

og tetraplegibehandling.

 

”Hvis anlægskronerne bliver anvendt i overensstemmelse med

 

kravene, vil det danne grundlag for optimering af behandlingen, for

 

udvikling og forskning og bedre muligheder for at rekruttere per-

 

sonale”, skriver RYK og påpeger, at optimal behandling af ryg-

 

marvsskadede medfører mindre belastning af sygehusvæsenet,

 

færre plejeudgifter, færre medicinudgifter og bedre livskvalitet.

 

- RYK håber, at regeringen vil fremsætte forslag om at afsætte

 

tilstrækkeligt med økonomiske midler til etablering af to spi-

 

nalcentre på henholdsvis Skejby Sygehus og Rigshospitalet

 

så hurtigt som muligt til gavn for såvel samfundsøkonomien

 

som landets kommende og nuværende rygmarvsskadede, siger

 

Anders J. Andersen, der er sundhedspolitisk konsulent i RYK,

 

og slutter: - Det haster!